Junts per la Roca

Instagram: @juntsperlaroca

Facebook: @juntsperlaroca

 

PLA MANDAT 2019-2023

 

DOTACIÓ ECONÒMICA (mandat 2023-2027)

  • 130,00 € mensuals per cada regidor electe.
  • 130,00 € mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que el Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació. 

08430 - La Roca del Vallès

LOGOJunts per la Roca 2023-2027