Carrerer Municipal


La Roca del Vallès és un municipi que en les últimes dècades ha experimentat un important creixement tant en superfície de sòl urbà com en quantitat de població. Aquest fet s’ha anat produint de manera esglaonada i per fases però no sempre s’han pogut sincronitzar els diferents aspectes d’allò de nova creació amb allò que era preexistent.

 

 

El Carrerer Municipal és un exemple de que no sempre s’han aconseguit sincronitzar els diferents creixements que hi ha hagut i, en alguns casos, això ha generat discrepàncies que dificulten la gestió diària de la ciutadania i de la pròpia administració. I el motiu que calgui realitzar una revisió global del Carrerer Municipal de la Roca del Vallès és solucionar una part d’aquestes discrepàncies.

 

Aquestes discrepàncies generen una casuística de problemes, alguns més greus que d’altres, que incideixen de manera directa en el funcionament del municipi. Des d’incidències amb les administracions supramunicipals (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Registres de la Propietat, etc.), passant per dificultats de gestió del correu ordinari, i arribant a certes problemàtiques amb les companyies de serveis (llum, gas, telèfon, Internet, missatgeria i paqueteria, etc.). I també es generen inconvenients en relació a les tasques que ha de realitzar el propi Ajuntament atès que les adreces de les finques són un dels pilars fonamentals que li calen per organitzar els tràmits administratius.

 

És per això que és tant important que es dugui a terme una revisió global del Carrerer Municipal. I aquesta revisió s’ha plantejat de manera que hi haurà 3 fases.

 

Una primera fase, que és la fase en la qual ens trobem en l’actualitat, en la qual es presenten els treballs previs a la ciutadania. Aquesta fase és prèvia a qualsevol tipus d’aprovació oficial i té un caràcter purament informatiu. Tindrà una durada limitada en el temps i la idea és que la ciutadania tingui l’oportunitat de revisar el seu cas i de rebre informació addicional en cas que ho necessiti.

 

Les fases segona i tercera seran les d’aprovació inicial i definitiva per Ple Municipal, respectivament. Aquestes dues fases ja seran les que, mitjançant la seva correcta tramitació i a través de l’exposició pública necessària, elevaran els treballs que quedin aprovats a l’estat de documentació oficial. I serà en aquell moment quan la revisió global del Carrerer Municipal serà oficial.

 

Aquest és un dels passos previs necessaris per poder dur a terme la tant desitjada modernització de l’Administració Pública en l’àmbit local. Una vegada hagin conclòs aquests treballs, i a resultes d’haver-los conclòs, serà possible resoldre altres tipologies de discrepàncies com podrien ser el Padró d’Habitants o la base de dades de l’IBI. També es podrà abordar la possibilitat d’automatitzar certs tipus de tràmits que, fins ara, no ha estat possible fer-ho.

 

Per saber més sobre aquesta matèria es pot consultar l’apartat de  FAQS

 

Aquelles persones interessades en veure quina numeració de policia li correspon segons les dades que consten actualment a l’Ajuntament poden seguir els passos següents:

 

1.- El primer que s’ha de fer és aconseguir la REFERÈNCIA CADASTRAL de la finca urbana en qüestió. Si algú té dubtes de com pot obtenir la seva referència cadastral AQUÍ pot consultar de com fer-ho.

 

2.- Llavors s’ha d’escriure o enganxar la referència cadastral de la finca urbana al quadre de text que es pot trobar més avall en aquesta mateixa pàgina i clicar el botó que posa CERCAR.

 

3.- Finalment s’han de revisar totes les imatges que apareguin en pantalla i buscar-hi la finca per comprovar quina numeració de policia li correspon per cadascuna de les façanes que donin front a algun carrer.

 

4.- En cas que s’hagi detectat alguna anomalia, a través d’aquest FORMULARI es pot demanar a l’Ajuntament que en faci la revisió i, si s’escau, es podrà procedir a la seva modificació.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-11-2022 12:03