Ple municipal

Què és el Ple?

El Ple de l’Ajuntament està format per l’alcalde i tots els regidors/es escollits segons la normativa electoral. Ordinàriament el lloc de realització de les sessions és l’Ajuntament (sala de plens) i les sessions plenàries que es convoquin amb caràcter ordinari tenen lloc el segon dijous, no festiu, de cada dos mesos senars a les 20.00h.   Actualment el Ple de l'Ajuntament de la Roca del Vallès està format per 17 regidors i regidores. Les actes del ple es publiquen un cop han estat aprovades en la sessió posterior.

El Govern està format pel Grups Municipal de JUNTS per la Roca (6 regidors/es) . L’alcaldessa és Marta Pujol i Armengol (JUNTS per la Roca).

L’oposició està formada per  PSC- CP ( 4 regidors/es), ERC-AM (3 regidors/es), ARA La Roca (2 regidors), La Roca en Comú (1 regidor) i VOX (1 regidor)

És l’òrgan principal de govern de la corporació i està format per l’Alcalde i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. El Ple es realitzarà sessions ordinàries i extraordinàries sempre que sigui necessari. Les extraordinàries podran ser urgents. També se celebraran les especials que indiquin les lleis.

Es celebra a la Sala de Plens de l’Ajuntament, com a mínim una vegada cada dos mesos. De forma general el segon dijous cada dos mesos, començant el mes de gener.

Competències del Ple municipal

El règim de funcionament del Ple és el que s’estableix a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, o altres normes d’aplicació preceptiva.

Entre aquestes funcions les principals són les enumerades a l'article 22 de la Llei 7/85.

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, l’alteració del terme municipal, la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada, la creació d’òrgans desconcentrats, l’alteració de la capitalitat del municipi, el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts en la legislació urbanística.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa a l’alcalde o a la comissió de govern, adquirir patrimoni i fer operacions de crèdit la quantia dels quals excedeix del 5% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases del Règim Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l’alcalde, la qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Vídeos

VOTV - El govern de la Roca aprova el cartipàs municipal amb el suport del PSC

El govern de Junts per la Roca deixa sobre la taula el pressupost pel 2024 per manca de suports

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-02-2024 09:12