Pla d'Ordenació General

Què és un pla d'ordenació urbanística municipal?

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de la planificació urbanística que estan regulats pel Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (aricle 57) (DOGC núm. 56867 de 5 d'agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d'aquest Decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer de 2012).

Els plans d’ordenació urbanística municipal són l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i generalment abasten un sol terme municipal, encara que també poden abastar-ne més d'un.

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim:

  1. Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
  2. Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
  3. Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  4. Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

Competències

La formulació d’un POUM, amb àmbit d’un sol municipi, correspon a l'ajuntament d’acord amb l’article 76.2; sense perjudici  de les especificitats previstes pels POUM plurimunicipals.

En el supòsit que les necessitats urbanístiques del municipi facin convenient estendre el planejament a altres termes municipals veïns, la Comissió Territorial d'Urbanisme (CTU) corresponent o el conseller o consellera del DTES poden disposar la formació d’un pla conjunt.

Els òrgans competents per a l’aprovació inicial dels instruments de planejament general poden acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i d’enderrocament, en àmbits determinats, amb la finalitat d’estudiar la formulació del POUM.

La competència per aprovar definitivament el POUM correspon a la CTU en els municipis de menys de 100.000 habitants; als restants municipis és el conseller o la consellera del DTES qui l’aprova definitivament, previ  informe de la CTU.

Registre Planejament Urbanístic

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme estableix, en el seu article 103, apartat 1, que els instruments de planejament urbanístic són públics i que tothom pot consultar-los en tot moment, informar-se de llur contingut i obtenir-ne còpies a l’ajuntament corresponent o al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

L’apartat 2 del mateix article estableix que el Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor mitjançant la consulta pública presencial i telemàtica dels instruments que hi són dipositats. Així mateix, l’article 103, en l’apartat 3, estableix que la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels acords d’aprovació definitiva dels plans urbanístics adoptats per l’Administració de la Generalitat ha d’incloure l’enllaç amb el Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permeti la consulta telemàtica del contingut dels documents que conformen el pla, per tal de facilitar l’accés immediat al contingut dels instruments de planejament urbanístic.

D’altra banda, l’article 104 de l’esmentat text legal, en el seu apartat 2, disposa que les administracions públiques amb competències urbanístiques i les entitats urbanístiques especials han de trametre una còpia dels convenis urbanístics que subscriuen al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè siguin inserits en la secció de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat. Aquest instrument és el Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Els articles 7, 8 i 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’equipaments comercials, modificat per l’article 113 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, estableixen que els municipis amb una població de més de 5.000 habitants o que són capitals de comarca han de tenir delimitat gràficament el perímetre corresponent a les trames urbanes consolidades, que també s’incorporen al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Així doncs, el Registre de planejament urbanístic de Catalunya esdevé l’eina que possibilita la publicitat de, al menys, el planejament urbanístic vigent, els convenis urbanístics i les trames urbanes consolidades.

Podeu consultar:

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Pla general d'ordenació urbana de la Roca del Vallès

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-06-2019 10:06