Ordenances FiscalsTítol Document Url
Ordenança general de gestió , liquidació i recaptació dels ingresos de dret públic municipalsOrdenança general de gestió , liquidació i recaptació dels ingresos de dret públic municipals Enllaç
Ordenança general reguladora de les contribucions especialsOrdenança general reguladora de les contribucions especials Enllaç
Ordenança fiscal número 01, Impost sobre Béns ImmoblesOF 01 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Enllaç
Ordenança Fiscal número 2. Impost sobre activitats econòmiquesOrdenança Fiscal número 2. Impost sobre activitats econòmiques Enllaç
Ordenança Fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànicaOrdenança Fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica Enllaç
Ordenança fiscal número 04, Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa UrbanaOF 04 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Enllaç
Ordenança fiscal número 05, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i ObresOF 05 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES Enllaç
Ordenança fiscal número 06, Llicències o la comprovació d'Activitats comunicades en matèria d'UrbanismeOF 06 LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME Enllaç
Ordenança Fiscal número 7. Taxa per l'expedició de documents administratiusOrdenança Fiscal número 7. Taxa per l'expedició de documents administratius Enllaç
Ordenança Fiscal 08 - Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer (Diba 18)of_08-taxa_llicencies_d_autotaxi Enllaç
Ordenança fiscal número 09, Taxa Prestació Serveis intervenció AdmOrdenança fiscal número 09, Taxa Prestació Serveis Enllaç
Ordenança Fiscal 10 - Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local (Diba 26)of_10-taxa_serveis_de_cementiris_locals Enllaç
Ordenança fiscal número 12, Taxa per la prestació dels Serveis de Recollida, Tractament i Eliminació d'Escombraries i altres Residus Sòlids UrbansOF 12 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS Enllaç
Ordenança Fiscal número 13. Taxa serveis de retirada de vehiclesOrdenança Fiscal número 13. Taxa serveis de retirada de vehicles Enllaç
Ordenança Fiscal número 14. Taxa serveis de guals i estacionamentsOrdenança Fiscal número 14. Taxa serveis de guals i estacionaments Enllaç
Ordenança Fiscal 15 - Taxa instal·lació de parades, barraques i casetes de vendaOrdenança Fiscal número 15 Taxa instal·lació de parades, barraques i casetes de venda Enllaç
Ordenança Fiscal 16 - Taxa per la prestació dels serveis d'utilització d'instal·lacions municipalsof_16-taxa_utilitzacio_d_instal.lacions_municipals Enllaç
Ordenança Fiscal 17 - Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports (Diba 19)of_17-taxa_serveis_de_vigilancia Enllaç
Ordenança fiscal 18, Taxa pel Subministrament d'AiguaOF 18 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Enllaç
Ordenança Fiscal 19 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (Diba 11)of_19-taxa_ocupacio_de_taules_i_cadires Enllaç
Modificació Ordenança Fiscal 19, Decret 28 abril 2021 Enllaç
Ordenança Fiscal 20 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues (Diba 09)of_20-taxa_ocupacio_de_mercaderies Enllaç
Ordenança Fiscal 21 - Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública (Diba 12)Ordenança Fiscal número 21 Taxa per a la instal·lació de quioscos en la via pública Enllaç
Ordenança Fiscal 22 - Taxa per l'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (Diba 07)of_22-taxa_aprofitament_d_empreses_subministradores Enllaç
Ordenança fiscal 23, Preus Públics per la Prestació dels Serveis o Realització d'Activitats de Competència MunicipalOF 23 PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL Enllaç

Vídeos

El ple de la Roca aprova les ordenances fiscals pel 2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-01-2024 08:52