Ordenances Fiscals


Ordenances fiscals 2019 de la Roca del Vallès

Aquí trobareu les ordenances fiscals municipals de l'ajuntament de la Roca del Vallès.

Si voleu veure les ordenances fiscals de l'any 2018 cliqueu aquí


Títol    Document    Url
Ordenança Fiscal 01 - Impost sobre béns immobles (Diba 01)  OF 01 - ibi.pdf   Enllaç
Ordenança Fiscal 02 - Impost sobre activitats econòmiques (Diba 02)  OF 02 - IAE   Enllaç
Ordenança Fiscal 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Diba 03)  OF 03 - IVTM    Enllaç
Ordenança Fiscal 04 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Diba 04)  OF 04 - IVVTNU   Enllaç
Ordenança Fiscal 05 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Diba 05)  OF 05 - ICIO   Enllaç
Ordenança Fiscal 06 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (Diba 20)  OF 06 - LSU   Enllaç
Ordenança Fiscal 07 - Taxa per l'expedició de documents administratius (Diba 16)  OF 07 - TEDA   Enllaç
Ordenança Fiscal 08 - Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer (Diba 18)  OF 08 - Autotaxi   Enllaç
Ordenança Fiscal 10 - Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local (Diba 26)  OF 10 - Cementiris   Enllaç
Ordenança Fiscal 11 - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les par  OF 11 - Serveis prevenció d'incendis   Enllaç
Ordenança Fiscal 12 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans   OF 12 - Serveis recollida escombraries   Enllaç
Ordenança Fiscal 13 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida d'objectes i vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Diba 32)  OF 13 - Taxa retirada vehicles   Enllaç
Ordenança Fiscal 16 - Taxa per la prestació dels serveis d'utilització d'instal·lacions municipals   OF 16 - Taxa utilització instal·lacions municipals   Enllaç
Ordenança Fiscal 17 - Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports (Diba 19)  OF 17 - Taxa serveis vigilància   Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Taxa pel subministrament d'aigua  OF 18 - Taxa subministrament aigua   Enllaç
Ordenança Fiscal 19 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (Diba 11)  OF 19 - Taxa ocupació taules i cadires   Enllaç
Ordenança Fiscal 20 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues (Diba 09)  OF 20 - Taxa ocupació mercaderies   Enllaç
Ordenança Fiscal 22 - Taxa per l'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (Diba 07)   OF 22 - Taxa aprofitament empreses subministradores   Enllaç
Ordenança Fiscal 23 - Preus públics per la prestació dels serveis o realització d'activitats de competència municipal  OF 23 - Preus activitats municipals   Enllaç
Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals  00-de_gestio   Enllaç
Ordenança general reguladora de les contribucions especials (Diba 37)  OF 24 - CCEE   Enllaç

Vídeos

El ple de la Roca aprova les ordenances fiscals pel 2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-03-2019 14:27