Ordenances fiscals 2018


Títol    Document    Url
Ordenança Fiscal 01 - Impost sobre béns immobles (Diba 01)  of_01-ibi   Enllaç
Ordenança Fiscal 02 - Impost sobre activitats econòmiques (Diba 02)  of_02-iae   Enllaç
Ordenança Fiscal 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Diba 03)  of_03-ivtm   Enllaç
Ordenança Fiscal 04 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Diba 04)  of_04-iivtnu   Enllaç
Ordenança Fiscal 05 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Diba 05)  of_05-icio   Enllaç
Ordenança Fiscal 06 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (Diba 20)  of_06-taxa_llicencies_de_serveis_urbanistics   Enllaç
Ordenança Fiscal 07 - Taxa per l'expedició de documents administratius (Diba 16)  of_07-taxa_expedicio_de_documents_administratius   Enllaç
Ordenança Fiscal 08 - Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer (Diba 18)  of_08-taxa_llicencies_d_autotaxi   Enllaç
Ordenança Fiscal 09 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls  of_09-taxa_serveis_d_intervencio_administrativa   Enllaç
Ordenança Fiscal 10 - Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local (Diba 26)  of_10-taxa_serveis_de_cementiris_locals   Enllaç
Ordenança Fiscal 11 - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parceles  of_11-taxa_serveis_de_prevencio_d_incendis   Enllaç
Ordenança Fiscal 12 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans  of_12-taxa_serveis_de_recollida_escombraries   Enllaç
Ordenança Fiscal 13 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida d'objectes i vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Diba 32)  of_13-taxa_serveis_de_retirada_de_vehicles   Enllaç
Ordenança Fiscal 14 - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment, senyalització de guals, entrades de vehicles i estacionaments reservats (Diba 10)  of_14-taxa_serveis_de_guals_i_estacionaments   Enllaç
Ordenança Fiscal 16 - Taxa per la prestació dels serveis d'utilització d'instal·lacions municipals  of_16-taxa_utilitzacio_d_instal.lacions_municipals   Enllaç
Ordenança Fiscal 17 - Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports (Diba 19)  of_17-taxa_serveis_de_vigilancia   Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Taxa pel subministrament d'aigua  of_18-taxa_serveis_de_subministrament_d_aigua   Enllaç
Ordenança Fiscal 19 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (Diba 11)  of_19-taxa_ocupacio_de_taules_i_cadires   Enllaç
Ordenança Fiscal 20 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues (Diba 09)  of_20-taxa_ocupacio_de_mercaderies   Enllaç
Ordenança Fiscal 22 - Taxa per l'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (Diba 07)  of_22-taxa_aprofitament_d_empreses_subministradores   Enllaç
Ordenança Fiscal 23 - Preus públics per la prestació dels serveis o realització d'activitats de competència municipal acta ple 22/11/   of_23-preus_publics_serveis_d_activitats_municipals   Enllaç
Ordenança general reguladora de les contribucions especials (Diba 37)  24-ccee   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-03-2019 14:18