Ordenances fiscals 2019


Títol    Document    Url
Ordenança Fiscal 01 - Impost sobre béns immobles (Diba 01)  OF 01 - ibi.pdf   Enllaç
Ordenança Fiscal 02 - Impost sobre activitats econòmiques (Diba 02)  OF 02 - IAE   Enllaç
Ordenança Fiscal 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Diba 03)  OF 03 - IVTM    Enllaç
Ordenança Fiscal 04 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Diba 04)  OF 04 - IVVTNU   Enllaç
Ordenança Fiscal 05 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Diba 05)  OF 05 - ICIO   Enllaç
Ordenança Fiscal 06 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (Diba 20)  OF 06 - LSU   Enllaç
Ordenança Fiscal 07 - Taxa per l'expedició de documents administratius (Diba 16)  OF 07 - TEDA   Enllaç
Ordenança Fiscal 08 - Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer (Diba 18)  OF 08 - Autotaxi   Enllaç
Ordenança Fiscal 10 - Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local (Diba 26)  OF 10 - Cementiris   Enllaç
Ordenança Fiscal 11 - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les par  OF 11 - Serveis prevenció d'incendis   Enllaç
Ordenança Fiscal 12 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans   OF 12 - Serveis recollida escombraries   Enllaç
Ordenança Fiscal 13 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida d'objectes i vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Diba 32)  OF 13 - Taxa retirada vehicles   Enllaç
Ordenança Fiscal 16 - Taxa per la prestació dels serveis d'utilització d'instal·lacions municipals   OF 16 - Taxa utilització instal·lacions municipals   Enllaç
Ordenança Fiscal 17 - Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports (Diba 19)  OF 17 - Taxa serveis vigilància   Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Taxa pel subministrament d'aigua  OF 18 - Taxa subministrament aigua   Enllaç
Ordenança Fiscal 19 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (Diba 11)  OF 19 - Taxa ocupació taules i cadires   Enllaç
Ordenança Fiscal 20 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues (Diba 09)  OF 20 - Taxa ocupació mercaderies   Enllaç
Ordenança Fiscal 22 - Taxa per l'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (Diba 07)   OF 22 - Taxa aprofitament empreses subministradores   Enllaç
Ordenança Fiscal 23 - Preus públics per la prestació dels serveis o realització d'activitats de competència municipal  OF 23 - Preus activitats municipals   Enllaç
Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals  00-de_gestio   Enllaç
Ordenança general reguladora de les contribucions especials (Diba 37)  OF 24 - CCEE   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-01-2020 10:09