Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Animals Registre Municipal d’animals potencialment perillosos

Registre Municipal d’animals potencialment perillosos
tramitsmediambient.png

 

Registre Municipal d’animals potencialment perillosos

DESCRIPCIÓ


Registre on es fa constar informació rellevant per a la ubicació i, en el seu cas, les possibles incidències ( mort, trasllat de domicili, etc) dels animals considerats com a potencialment perillosos.


QUI HO POT DEMANAR?

Les persones que tenen un gos considerat potencialment perillós dins el terme municipal


QUINS DOCUMENTS  S’HAN DE PORTAR?

Per a les altes :

1. Sol·licitud, segons el model normalitzat

2. Fotocòpia de la cartilla sanitària actualitzada

3. Fotocòpia del DNI del propietari de l'animal que acrediti la majoria d'edat

4. Fotocòpia del DNI del representant o persona que fa la inscripció ( si no es tracta del propietari)

5. Certificat , en el seu cas, de l’esterilització de l’animal

6. Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip

7. Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil


Per a les baixes:

1. Sol·licitud, segons el model normalitzat
2. Original de la cartilla veterinària de l’animal o el certificat veterinari de defunció.
3. Original de la llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos, on consti l’animal que s’ha de donar de baixa al registre.


Per als canvis  de propietari:

Si el comprador resideix a un altre municipi, caldrà sol·licitar la baixa

Si el comprador resideix a la Roca del Vallès, caldrà aportar:

1. Sol·licitud, comunicant la transmissió de l’animal, subscrita pel venedor i comprador
2. Fotocòpia del DNI del venedor i comprador

El trasllat d’un animal potencialment perillós d’una Comunitat autònoma a altra, sigui amb caràcter permanent o per un període superior a tres mesos, obligarà al seu propietari a efectuar les inscripcions oportunes en els corresponents registres.

I per a la modificació de dades del cens

Per modificar qualsevol dada del cens ( canvi d'adreça, modificació de dades incorrectes, etc ) cal presentar una instància a qualsevol dels registres de l'Ajuntament adjuntant a la instància la documentació que justifiqui les dades a modificar.


QUIN COST TÉ?
El que estableix l'ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents i informes

EN QUINES DATES ES POT FER?

Sempre

ON ES POT FER PRESENCIALMENT

Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24


Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n


Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10


QUANT DE TEMPS TRIGA LA RESPOSSTA

Immediata

 
QUINA DOCUMENTACIÓ ES LLIURA?

Comprovant de la presentació de la sol·licitud


ON ES POT TROBAR MÉS INFORMACIÖ?

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Decret 328/1999, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d’animals de companyia
Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives – Article 31, apartat 3, de modificació de l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 10/1999
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 dediciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos


ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

La sustracció o pèrdua d'un gos potencialment perillós haurà de ser comunicada al Registre Municipal d'animals potencialment perillosos en el termini màxim de 48 hores

Es responsabilitat del sol·licitant/titular de la llicència d’animals potencialment perillosos, l’obligació de sol·licitar-ne la inscripció en el Registre Municipal.
Els propietaris de gossos potencialment perillosos i tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix llicència per a tinença i  conducció d'animals potencialment perillosos

Seran considerats gossos potencialment perillosos:

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions o manifesten un caràcter marcadament agressiu. En aquest cas, correspon als ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos atenent a criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe d’un veterinari habilitat.

b) Gossos ensinistrats per a l’atac i la defensa. Només s’autoritzen per a activitats de vigilància i de guarda d’empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat.

c) Gossos de les següents races i els seus encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i Tosa japonès

d) Gossos que presentin totes o gran part de les característiques següents:
Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
Marcat caràcter i gran valor.
Pèl curt.
Perímetre del tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i abultades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
Coll ample, musculós i curt.
Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
Extremitats anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relatives llargues formant un angle moderat.

Mesures de seguretat a adoptar :

Als espais d’ús públic, els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats (màxim 2m de corretja) i proveïts de morrió (homologat i adequat a la raça).
La persona que condueixi un gos potencialment perillós –màxim un gos per persona- en espais públics haurà de portar la corresponent llicència administrativa i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos
Els menors de 16 anys no poden conduir gossos potencialment perillosos en espais públic.
Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han d’estar convenientment senyalitzades i s’hauran d’ajustar a allò que preveu el Decret 328/1999, l’article 2.2 de la Llei 10/1999 i l’article 8 del RD 287/2002.
En cas de comportament agressiu patològic, no solucionat amb tècniques d’ensinistrament i/o terapèutiques, es podrà optar per la castració o el sacrifici.