Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

IBI 2017
 

 

Informació per al contribuent al voltant de l’Impost sobre Béns Immobles 

 

 
L’AJUNTAMENT INFORMA
 
Aquest Ajuntament ha tingut coneixement de l’emissió, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de liquidacions tributàries corresponents als darrers quatre anys de l’Impost sobre Béns Immobles.
 
Informar que les liquidacions són conseqüència de la regularització cadastral que el Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va efectuar durant l’any 2015 en aquest municipi.
 
L’any 2016, les quotes de l’Impost sobre Béns Immobles ja incorporen l’increment de la valoració cadastral que se li dóna a la finca afectada, per part del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
 
La gestió tributària que està duent a terme l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, correspon als darrers quatre anys, que és el termini màxim que la normativa tributària permet liquidar, en concepte de liquidacions complementàries.
 
Aquest Ajuntament té delegada la gestió dels tributs municipals, a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, no intervé en dit procediment.