Plans i estudis municipals

Pla Especial i Catàleg de Patrimoni

El Pla Especial és un document que té per objecte regular la protecció, conservació i millora dels edificis i elements que han estat inventariats en el corresponent Catàleg del Patrimoni de La Roca del Vallès, per els seus valors arquitectònics i/o històrics. En relació directa, el Catàleg del Patrimoni forma part d'aquest Pla Especial, i el mateix respòn a la necessitat d'inventariar els edifcis i elements amb valor arquitectònic i/o històric que es considera que són peces representatives de la identitat local del municipi.

El Pla Especial és un instrument urbanístic que defineix i regula la protecció, la conservació i la millora dels béns que integren aquest Catàleg del Patrimoni municipal. Aquest Pla Especial estableix la normativa específica per a regular el règim d'edificació i ús dels béns catalogats, i controlar les intervencions sobre els mateixos per a garantir-ne la seva protecció. El present document de Text Refós ha estat redactat per el Servei de Projectes i Planejament de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de La Roca del Vallès, i s'han incorporat al mateix les prescripcions de l'informe de la Direcció General d'Urbanisme. Aquest Pla Especial desenvolupa la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana de l'Ajuntament de La Roca del Vallès (text refós any 2004 - PGO), segons els articles 427 a 433. La redacció també s'adapta al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d'Urbanisme (LIU), a la Llei  9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (LIPCC), i al Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (RPPAP). També s'adapta, per la zona a la que afecta, al Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Cèllecs (aprovat per la resolució del MAH/1686/2004).

DOCUMENT PLA ESPECIAL I CATÀLEG DEL PATRIMONI

 

Pla local habitatge

El Pla Local Habitatge (PLH)LH és el document tècnic que defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar per fomentar el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. D’acord amb la seva definició a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, “és l’instrument que determina les propostes i compromisos municipals en política d’habitatge i constitueix la proposta marc per a concertar polítiques d’habitatge amb l’administració de la Generalitat”.

El PLH es planteja com un document de caràcter analític (analitza i diagnostica la problemàtica municipal en matèria d’habitatge), estratègic (defineix les directrius d’actuació municipal) i de contingut operatiu (desenvolupa i proposa programes i actuacions). El contingut i determinacions del PLH s’adeqüen al que estableix la Llei del dret a l’habitatge i a la resta de legislació i normativa sobre habitatge i urbanisme vigent a Catalunya.

PLA LOCAL HABITATGE - FASE 1

PLA LOCAL HABITATGE - FASE 2

PLA LOCAL HABITATGE - PLÀNOLS

Indicadors Salut Local 2023

L’informe d’indicadors de salut local (ISL) és una eina que recull un ampli conjunt d’indicadors i la seva tendència al llarg dels anys. Aquest recurs permet fer una aproximació de l’estat de salut de la població, identificar problemes i desigualtats, i facilitar la presa de decisions en polítiques municipals de salut.

La salut de les persones està condicionada pels determinants socials i ambientals de la salut, a més de per factors biològics. Així, per exemple, són importants les xarxes socials i comunitàries, les condicions de vida (el barri, l’educació, el treball, l’habitatge, etc.) i per factors lligats al context general (socioeconòmics, culturals, ambientals i d’entorn). També cal destacar les conductes relacionades amb la salut o els serveis sanitaris. De fet, el 80% dels factors determinants de la salut no depenen del sistema sanitari i es poden treballar des de les polítiques locals, amb un enfoc transversal, intersectorial i d’equitat, que respecti i fomenti la salut des de totes les polítiques i amb la participació de la ciutadania per crear entorns saludables que permetin guanyar salut a la població.

Disposar de dades relacionades amb aquests factors determinants permet conèixer la realitat local en salut, establir l’escenari per planificar, saber quines són les necessitats, definir prioritats, desenvolupar polítiques i fer-ne un seguiment i avaluació. Per tant, per a construir municipis més saludables, sostenibles i equitatius el punt d’inici és conèixer a fons les dades de salut i desigualtats en salut a nivell local.

INFORME INDICADORS SALUT LOCAL 2023

RESUM EXECUTIU 2023

Els polígons d'activitat econòmica de la demarcació de Barcelona (SIPAE)

L'informe, que el podeu descarregar en format pdf, detalla les característiques dels polígons situats en cadascuna de les dotze comarques barcelonines, i els compara amb la informació dels polígons catalans. També s'incorporen rànquings amb la posició i el valor de les comarques catalanes en cadascun dels àmbits mesurats, i mapes temàtics amb la distribució d'aquests valors a les comarques barcelonines.

 

Finalment, la publicació inclou una aproximació a la situació dels polígons de la demarcació i repassa el ventall de recursos, tècnics i econòmics, que la Diputació de Barcelona ha destinat als ens locals en la seva tasca de millora d'aquestes infraestructures imprescindibles per les economies locals.

DOCUMENT ELS POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA (SIPAE)

SIPAE. Departament d'Empresa i Treball (gencat.cat)

Mapa de Patrimoni Cultural de la Roca del Vallès

Els mapes de patrimoni cultural són una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural del municipi de la Roca del Vallès.

Cada mapa s’hi acompanya d’una memòria que fa una valoració global del conjunt patrimonial del municipi. A documents adjunts podeu consultar el mapa de patrimoni cultural de la Roca del Vallès.

Al següent enllaç podeu consultar la versió pública d’un Mapa del Patrimoni Culural que impulsa la Diputació de Barcelona. Aquesta versió oculta i reserva determinats elements patrimonials per raons de seguretat així com d’altres informacions de caràcter personal.

Mapa de Patrimoni Cultural de la Roca del Vallès

DOCUMENT MAPA DE PATRIMONI CULTURAL

Diagnosi pla local de joventut de la Roca del Vallès 2017-2020

Els objectius de la diagnosi del Pla Local de Joventut de La Roca del Vallès són:

  1. Fer una aproximació a la realitat juvenil i una anàlisi de les polítiques de joventut del municipi de la Roca del Vallès.
  2. Detectar les necessitats i les mancances, tant de les persones joves com de la implementació de les polítiques de joventut, que es duen a terme sense una planificació estratègica establerta.
  3. Establir les bases per al disseny d’actuacions del Pla Local de Joventut de la Roca del Vallès, a partir de l’anàlisi de la retalitat i de les polítiques de joventut i de la detecció de mancances i necessitats.

Tanmateix, aquest estudi es realitza en base a uns principis i valors que provenen del marc específic que regula la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut que regula el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat). En aquest document de planificació estratègica a nivell nacional s’estableixen 7 grans reptes que han de conduir a assolir dos objectius principals: d’una banda, la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i models de vida i, de l’altra, l’apoderament de les persones joves com a agents de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món.

DOCUMENT ANNEX DIAGNOSI PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2020

Pla de Comunicació de la Roca del Vallès 2017

La finalitat d’aquest pla de comunicació és facilitar l’elaboració del document de comunicació adaptat a la realitat i a les necessitats del  municipi de la Roca del Vallès, a partir d’una eina estratègica que faciliti la relació, la comunicació i la transparència entre el govern local i la ciutadania.

Aquest pla exposarà quina és la realitat en matèria de comunicació de la Corporació i quines són les estratègies més adequades per gestionar de forma eficaç la comunicació institucional.

DOCUMENT PLA DE COMUNICACIÓ DE LA ROCA DEL VALLLÈS

Pla municipal d'acció sobre drogues 2017-2020

Davant la preocupació sobre el consum de drogues, així com l’ús de pantalles per part de la població del Municipi de la Roca del Vallès, especialment entre el jovent, l’Ajuntament ha elaborat un primer Pla Municipal d’Atenció a les Drogues com a compromís de sostenir i ampliar l’activitat preventiva i d’atenció sobre el consum de drogues. La voluntat d’aquest Pla es integrar i definir un marc d’abordatge global i de continuat en matèria de drogues amb la participació activa dels diferents agents socials que incideixen al territori.

Per a l’elaboració d’aquest pla s’ha tingut en compte incorporar d’inici un coneixement sistematitzat i de diagnòstic d’ús de drogues al territori. Aquest diagnòstic s’ha realitzat a través d’entrevistes qualitatives a informants claus, l’adquisició dades informatives sobre consum que disposessin serveis o professionals, així com també de dades obtingudes per mitjà de qüestionaris aplicats a població jove de 15 a 34 anys. Tenir una radiografia del consum ens ha permès avançar amb idees i propostes de major rigor en quan aquestes estan connectades amb la realitat i necessitats de la població.

DOCUMENT PLA MUNICIPAL D'ACCIÓ SOBRE DROGUES 2017-2020

Pacte de govern entre ERC i PSC (desembre 2016)

L'alcalde, Albert Gil (ERC), i el cap de llista del PSC, Carles Fernández, han presentat aquest migdia l'acord perquè el Partit Socialista se sumi a Esquerra Republicana de Catalunya en el govern municipal, un pacte que suposarà recuperar una majoria sòlida, amb 10 dels 17 regidors del consistori.

ERC i PSC es repartiran l’alcaldia de la Roca en els mesos que resten de mandat.

DOCUMENT PACTE DE GOVERN ENTRE ERC I PSC (desembre 2016)

II Pla comarcal d'Igualtat de Gènere (CCVO)

La igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a diversos textos internacionals i europeus, així com a la Constitució Espanyola de 1978. Aquest principi constitueix un pilar bàsic de les societats democràtiques modernes i vertebra el reconeixement de drets i llibertats de les dones en diferents àmbits de la vida.

Aquest reconeixement formal ha permès un progrés en el cos legislatiu i també en el context institucional, amb el desenvolupament de polítiques públiques d’igualtat i d’estructures i organitzacions específiques.

Tot i haver estat un pas decisiu, a l’actualitat continuen presents diverses formes de desigualtats i discriminacions vers les dones com per exemple la violència masclista, un major índex d'atur, la segregació laboral, la menor representació en càrrecs de responsabilitat política, social, cultural i/o econòmica o els problemes de conciliació de la vida personal, familiar i laboral que són, entre molts d’altres, indicadors que la igualtat plena i efectiva és encara una fita a assolir.

DOCUMENT II PLA COMARCAL D'IGUALTAT DE GÈNERE 2015-2018

Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental (2015-2016)

L’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental, en el marc de la Taula pel desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental Avança, ha elaborat aquest estudi amb la finalitat de conèixer quina és la situació de la Formació Professional inicial al Vallès Oriental. El document proveeix una descripció i anàlisi de l’oferta formativa, el perfil de l’alumnat, la relació d’oferta i la demanda d’aquest tipus d’estudis i la inserció laboral que van presentar durant el curs 2015/2016.

L’Objectiu principal de l’estudi és conèixer la realitat comarcal dels estudis de formació professional inicial, així com conèixer el perfil de l’alumnat, la relació entre l’oferta i la demanda, la mobilitat de l’alumnat resident i la inserció laboral d’aquests ensenyaments professionals.

Aquest estudi s’ha realitzat en el marc del Grup de Treball de Formació de la Taula Vallès Oriental Avança, coordinat pels principals sindicats de la comarca UGT i CCOO, i amb la participació d’ajuntaments, l’equip tècnic de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental i de les patronals UEI i PIMEC.

En el seu document Fundacional, la Taula del Vallès Oriental Avança defineix cinc línies estratègiques inicials. Una d’aquestes línies és la formació a la comarca amb la finalitat que s’estableixi el mapa formatiu vallesà, detecti mancances i trobi les solucions adients a la millora de la formació comarcal.

DOCUMENT ESTAT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL VALLÈS ORIENTAL

Pla d'acció cultural 2011-2019

El Pla d’Acció Cultural de La Roca del Vallès és un exercici de planificació de la política cultural del municipi, realitzat de manera rigorosa amb la informació disponible i participativa amb la intervenció dels agents tècnics municipals i de persones que, en nom propi o com a representants de les entitats del municipi, han volgut aportar opinió, informació i propostes. 

El Pla d’Acció Cultural de La Roca del Vallès s’estructura en dos grans capítols: la diagnosi i les propostes de millora. El diagnòstic aplega un conjunt de dades objectives de la realitat social i cultural així com opinions i percepcions subjectives, totes elles tant de l’Ajuntament com dels agents socials del municipi i de les institucions que col·laboren en la seva elaboració. Les propostes de millora, com a resposta estratègica a la diagnosi, defineixen uns objectius del Pla en matèria cultural de cara als propers anys, unes estratègies generals que permetran assolir els objectius i unes propostes d’acció ordenades en 4 línies estratègiques.

DOCUMENT PLA D'ACCIÓ CULTURAL 2011-2019

Vídeos

VOTV - El nou Pla d'Habitatge de la Roca vol impulsar més d'un centenar d'Habitatges socials

VOTV - Els joves, prioritat del projecte COMSalut de la Roca

VOTV - L'Ajuntament de la Roca prepara un pla local de Joventut

VOTV - La Roca presenta el projecte COMSalut de salut comunitària

Trencament del pacte ERC-CIU a la Roca

VOTV - ERC trenca el pacte de govern que tenia amb CiU a la Roca

VOTV - La salut comunitària de la Roca, seleccionada al projecte COMSalut

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-05-2024 13:30