Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Via pública Ocupació de la via pública: col·locació de contenidors i sacs

Ocupació de la via pública: col·locació de contenidors i sacs
tramitsviapublica.png

 

Descripció

 

Sol·licitud d’ocupació de la via pública per a la col·locació de contenidors o sacs de recollida de runes
 

Qui ho pot demanar?

Qui hagi sol·licitat la corresponent llicència d’obres.
S’ha de demanar amb prou antel·lació ( mínim vint-i-quatre hores) per advertir als usuaris de la via pública
Petició motivada

Quins documents s'han de portar?

1. Sol·licitud normalitzada que ha de contenir :

- Identificació del sol·licitant, amb indicació de les dades fiscals
- Descripció detallada de l’activitat que motiva la sol·licitud
- Nom del carrer on es vol col·locar el contenidor, amb indicació dels números
- Data d’inici i de fi
- Mesures precautòries que proposa habilitar
- Còpia de la llicència d'obres ( en cas que sigui per abocar-hi les runes d'una obra)
 

Quin cost té?

Taxa per dies de col·locació, segons ordenances fiscals
 

En quines dates es pot fer?

Sempre
 

On es pot fer presencialment?

Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24
 

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n
 

Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10


Quan de temps triga la resposta?

Immediata
 

Quina documentació es lliura?

- Resguard de la sol·licitud amb:
- Liquidació de la taxa
- Comunicació de col·locació
 

On es pot trobar més informació?

A l'Ordenança de Convivència Ciutadana i Via pública
 

Altres informacions d'interès

Col·locació de contenidors i sac de runes:

a) Com a regla general la col·locació a la calçada haurà d'efectuar-se en zones d'estacionament autoritzat sense dificultar o entorpir la circulació. Els contenidors que es col·loquin sobre la vorera, hauran de deixar com a mínim un pas lliure d'1,5 m d'amplada per a la circulació de vianants.

b) Es situaran , si això és possible , a l’interior de la zona tancada d’obres.

c) Es situaran preferentment davant l’obra a la qual serveixin, o tant a prop seu com sigui possible

d) S’hauran de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en els encreuaments, respectant les distàncies establertes a la normativa de circulació a efectes d’estacionament.

e) No podran situar-se en els passos de vianants ni tampoc al davant d’aquests, ni als guals, ni a les reserves d’estacionament i parada, excepte quan aquestes reserves hagin estat sol·licitades per la mateixa obra, i tampoc en les zones de prohibició d’estacionament.

f) En cap cas no podran ser col·locats totalment o parcial, sobre les tapes d’accés de serveis públics, ni sobre les boques d’incendis, els clots dels arbres, ni en general sobre cap element urbanístic la utilització del qual pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència.

g) En tot cas seran col·locats de manera que el seu costat més llarg estigui situat en sentit paral·lel a la vorera

h) Quan els contenidors o els sacs de runes es trobin a la calçada, hauran d’estar situats a 0.20 metres de la vorera, de manera que no impedeixin el pas a les aigües superficials

i) En el cas que hagin de romandre al carrer durant la nit, i es trobin ubicats en una calçada sense aparcament de vehicles han d’incorporar a la part exterior els senyals reflectaris o lluminosos per fer-los identificables.

j) Els contenidors s'han de pintar dels colors que els destaquin i facilitin la seva visibilitat, i s'han de senyalitzar amb l'anagrama o nom de l'empresa i el telèfon.

k) Aquells casos en què la col·locació no pugui efectuar-se segons aquestes directrius, es consultarà prèviament amb els serveis tècnics municipals.

Retirada de contenidors/sac de runa:

a) Quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via pública, en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres

b) En qualsevol moment per raons d’interès públic a requeriment de l’Administració municipal

c) Quan calgui buidar-los, abans de les 24 hores un cop plens

d) En no acreditar-se l’obtenció de llicència municipal

Condicions d’utilització i retirada dels contenidors/sac de runa:

a) S’han de manipular de manera que el seu contingut no caigui a la via pública, o no pugui ser aixecat o escampat pel vent.

b) Les operacions d’instal·lació i retirada s’han de realitzar de forma que no causin molèsties als ciutadans i preferentment en hores en què es dificulti menys el trànsit rodat. En retirar-lo el titular de la llicència haurà de deixar la superfície de la via pública en perfecte estat i completament neta