Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Ple municipal ordinari de l'Ajuntament
Ple municipal ordinari de l'Ajuntament

La Sala de Plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès acollirà dijous 28 de març el Ple municipal ordinari del mes de març.

La sessió tindrà lloc a partir de les 20 h. amb el següent ordre del dia:

A)   Assumptes de tràmit

 • A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 31 de gener de 2019.

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

 • B.1- Aprovació de modificació del Pacte de Funcionaris i del Conveni de treballadors

Àrea de Serveis Econòmics

 • B.2- Aprovació dels resultats del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’ORGT-DIBA any 2018, referent a tributs i multes.
 • B.3- Aprovació de la liquidació 2018 – Concessió subministrament d’aigua potable - SOREA

Àrea de Territori i Sostenibilitat

 • B.4-Aprovació de l’avanç de modificació puntual del Pla general d’ordenació Urbanística Municipal relativa a l’àmbit de Can Massaguer
 • B.5- Aprovació de les obres de l’expedient 2018/550, promogudes per la Generalitat de Catalunya, departament d’ensenyament, com a obres declarades d’especial interès o utilitat municipal.

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

 • B.6- Aprovació de l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya promogut pel Síndic de Greuges.

Àrea de seguretat Ciutadana i Mobilitat

 • B.7- Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenbilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Sagalés, sa, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca de Vallès, per el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

 

C) Control Gestió municipal

 • C-1 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/01.
 • C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia 2019/240, mitjançant la qual s’aproven els increments retributius del Reial decret llei 24/2018
 • C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2019/453, diferència increment retributiu CD, RDL 24/2018
 • C-4 Resolucions d’Alcaldia
 • C-5 Informacions d’Alcaldia
 • C-6  Precs i preguntes