Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Ple municipal
Ple municipal
 

El dijous 29 de març a les 20 hores, se celebrarà una sessió de Ple ordinari de l'Ajuntament de la Roca del Vallès. Consulta l'ordre del dia

  
Us informem que s’ha convocat sessió ordinària del Ple, el 29 de març de 2018, a les 20.00 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb el ordre del dia següent:
 
 
A) Assumptes de tràmit
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa Ordinària de 25 de gener de 2018 i de les sessions extraordinàries de 15 de febrer de 2018 i de 3 de març de 2018.
 
A.2- Dació de compte de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès del senyor Jordi Fortí Gurgui
 
A.3- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual s’aprova la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l‘any 2017.
 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
 
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
 
B.1- Ratificació de l’aprovació de continuació del contracte de concessió del servei públic de gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès.
 
B.2- Ratificació de l’acta de conciliació del jutjat de lo social núm. 3 de Granollers
 
B.3- Aprovació dels membres que han d’integrar la Comissió Informativa General, la Comissió Especial de Comptes i la Comissió d’Estudi del Reglament Orgànic Municipal.
 
B.4- Aprovació de la modificació de nomenament dels representants de l’Ajuntament en organismes i entitats
 
 
Àrea de Serveis Econòmics
 
B.5- Aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021-Model ordinari (per municipis de més de 5.000 habitants) de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
 
B.6.- Fiscalització prèvia a la liquidació de l’any 2017, de la concessió del subministrament d’aigua potable al municipi de la Roca del Vallès
 
B.7- Aprovació del Pla Economicofinancer de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per als anys 2018 i 2019
 
 
Àrea de Servei i Atenció a les Persones
 
B.8-Aprovació liquidació 2016 dels resultats econòmics del conveni interadministratiu del Servei Públic dels centres de la gent gran amb la Fundació S21
 
B.9-Aprovació liquidació 2016 dels resultats econòmics del conveni interadministratiu del Servei atenció domiciliària amb la Fundació s21
 
B.10-Aprovació “L’estat de salut de la població de la Roca del Vallès. Informe diagnòstic per al projecte COM-Salut”
 
B.11– Aprovació de l’adhesió a l’any europeu de patrimoni cultural
 
 
Mocions
 
B.12- Moció per a la llibertat dels presos polítics
 
B.13- Moció en defensa de la immersió lingüística
 
B.14- Moció els governs locals de Catalunya en suport a Proactiva Open Arms
 
B.15- Moció Consell de la gent gran de Catalunya
 
 
C) Control de la gestió municipal
 
C.1- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la Modificació de crèdits 2018-02 en la modalitat de transferències de crèdit i generacions de crèdit.
 
C-2- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es modifica els membres de la Junta de govern local
 
C.3- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es nomena dels tinents d’alcalde
 
C.4- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es modifica les delegacions d’atribucions als regidors i la distribució funcional de l’Ajuntament´
 
C.5- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es cessa un regidor i es revoca les competències que se li van delegar
 
C.6- Resolucions d’Alcaldia
 
C-7 Informacions d’Alcaldia
 
C-8  Precs i preguntes