Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Benestar Social Tarificació social
Tarificació social

Obert el període per presentar les sol·licituds per bonificacions en els impostos per a les famílies de la Roca per a l’any 2013

Les famílies monoparentals, nombroses, en situacions d’atur o amb escassa capacitat econòmica ja poden sol·licitar les bonificacions fins al dia 22 de desembre del 2013.

La Roca aplicarà percentatges de bonificació en el pagament dels tributs municipals segons el nivell de renda de cada família o individu. La tarificació social consisteix en la reducció dels impostos o quotes d’algunes activitats municipals en raó de la situació socio-econòmica d’una unitat familiar o de convivència residents en el municipi i que necessiten d’especial recolzament social atesa la situació de crisi actual.

Aquesta tarificació social permetrà que les famílies més necessitades puguin gaudir d’una partida municipal de 61.000 euros en bonificacions en l’impost sobre béns immobles (IBI), la taxa de serveis de recollida i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids, la taxa de serveis de subministrament d’aigua, l'Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), o també en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 20 de desembre a l’OAC de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. L’horari d’atenció al públic és a La Roca, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i els dilluns i dijous a les tardes de 16.30 i 18.30 hores; a Santa Agnès, dimarts i dijous de 10 a 13 hores; i a la Torreta, dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 hores. També es podran presentar sol·licituds telemàtiques fins al dia 22 de desembre tramitant una instància general i adjuntant tota la documentació necessària  i detallada a continuació més la instància específica:
Aquí podeu consutlar les Bases d'aquests ajuts socials

Instància específica que s'haurà d'ajuntar en la instància gènerica en el cas que es tramiti online
 
IMPOST O TAXA
REQUISITS que han de reunir els beneficiaris DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA que han de presentar els beneficiaris
TOTS ELS AJUTS • Estar empadronats amb una antiguitat mínima de 2 anys
• Unitat familiar conformada per un mínim de 2 persones
• Conjunt d’ingressos de la unitat familiar hauran de ser iguals o inferiors a 23.903,20 euros
• Consideració oficial de família nombrosa, monoparental, famílies o parelles de fet inscrites amb un dels cònjuges a l’atur, o que la unitat familiar del contribuent tingui ingressos inferiors a 11.951.59 euros.
• Constar com a contribuent o estar obligat al pagament del tribut
 
• Autoritzar a l’Ajuntament per tal d’accedir a la informació necessària.
• Fotocòpia NIF/NIE en vigor del contribuent de l’impost o taxa.
• Fotocòpia títol família monoparental
• Fotocòpia títol família nombrosa
• Carnet de desocupació amb el segell actualitzat per l’Oficina de Treball de la Generalitat.
• Volant d’empedronament
• Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones amb qui convisqui (declaració renda 2013 o 6 últimes nòmines, certificat expedit per Hisenda, justificant acreditatiu de les pensions o altres ingressos percebuts o certificat de no pensió de la seguretat social).
• Fotocòpia document bancari del beneficiari
 
Per demanar ajuts sobre l’impost sobre els béns immobles de naturalesa urbana
• Habitatge de residència habitual amb un valor inferior a 60.000,00 euros i coincideixi amb la de padró d’habitants.
• No constar com a contribuent (ni sol·licitant ni persones que convisquin) de cap altre immoble d’aquest o un altre municipi. Excepte plaça d’aparcament i/o traster de la població amb un valor cadastral màxim de 6.000 euros.
 
• Còpia rebut IBI o còpia contracte lloguer i rebuts  que n’acreditin l’abonament per repercussió legal.
• Documentació immobles en propietat del sol·licitant i persones amb qui convisqui.
Per demanar ajuts sobre l’impost sobre vehicles de tracció mecànica • Ser propietari del vehicle
• Subvenció màxima de 2 vehicles
• Còpia permís de circulació o còpia targeta inspecció tècnica del vehicle
Per demanar ajuts sobre l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana • La transmissió efectuada sigui l’habitatge habitual del contribuent i coincideixi amb el padró.
• No pot constar com a contribuent ni sol·licitant les persones que convisquin amb ell en aquest o un altre municipi. Excepte plaça d’aparcament i/o traster de la població.
• En el cas de dació en pagament, la bonificació serà del 100% complint les altres dues condicions.
 
• Còpia IBI o documentació amb referència cadastral.
• Documentació immobles en propietat del sol·licitant i persones amb qui convisqui.
Per demanar ajuts sobre la taxa de serveis de subministrament d’aigua
 
• Només seran bonificables el tram 1 i 2 quedant excloses qualsevol bonificació i subvenció en cànons i taxes d’altres organismes i administracions.
 
• Còpia rebuts taxa subministrament aigua.
Per demanar ajuts sobre l’impost sobre la taxa de servei de recollida i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids • Habitatge de residència habitual amb un valor inferior a 60.000,00 euros i coincideixi amb la de padró d’habitants.
• No constar com a contribuent (ni sol·licitant ni persones que convisquin) de cap altre immoble d’aquest o un altre municipi. Excepte plaça d’aparcament i/o traster de la població amb un valor cadastral màxim de 6.000 euros
 
• Còpia rebuts taxa escombraries o còpia contracte de lloguer i/o rebuts  que n’acreditin l’abonament per repercussió legal.