Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda Acompliment de la llei de morositat
Acompliment de la llei de morositat

L’Ajuntament de la Roca presenta al Ple l’estat d’acompliment de la llei de la morositat
 

Durant l’any 2012 s’ha pagat amb una mitja de 68 dies.
L’ajuntament de la Roca es troba al corrent de pagament amb els seus proveïdors.
Davant l’aparició en els mitjans de comunicació d’una informació incorrecta, que conté dades inexactes que poden induir a confusió i especialment a desinformació, l’Ajuntament de la Roca del Vallès es veu en l’obligació de redactar aquesta nota de premsa amb els oportuns aclariments.
Així mateix, l’Ajuntament de la Roca agrairia als mitjans de comunicació que abans de publicar una informació tan delicada con aquesta la contrastessin i obtinguessin les dades correctes.
En el darrer Ple de 21 de març de 2013, l’equip de govern de l’Ajuntament de la Roca del Vallès va donar compte de la presentació al ministerio de hacienda, del document oficial amb que es justifica l’estat d’acompliment dels terminis previstos en la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, mitjançant els informes de tresoreria i d’intervenció.
El resum d’aquestes dades per a l’any 2012 és que s’han efectuat 494 pagaments dins el període legalment establert de 40 dies, i 1.516 pagaments excedint aquest termini. Per tant, el 25% de les factures es varen pagar dins el període legal de 40 dies.
La mitja dels dies excedits en alguns pagaments varia segons el trimestre, essent de 74,55 en el primer trimestre, de 32,50 en el segon trimestre, de 100,60 en el tercer trimestre, i de 39,38 dies en el quart trimestre. La mitja total està fixada en 62 dies, tenint en compta que es tracta d’una mitja ponderada en funció dels imports. La mitja aritmètica és de 68 dies.
El detall de l’estat de pagaments durant l’any 2012 ha estat el següent:
 
Dies en què es varen satisfer les factures  Número de Factures  Subtotal Número de factures  Percentatge estat de pagament
 
1 30  268  268 13,52%
 
 31 60  661  929  46,94%
 
61 75  401  1.330  67,19%
 
76 90  263 1.593   80,46%
 
91 105  174 1.767  89,25%
 
 106 120  75 1.842   93,03%
 
121 131  40  1.882  95,05%
       


Les factures restants es varen satisfer de cop, a través del Pla d’Ajust.
L’Ajuntament de la Roca continua treballant amb els proveïdors habituals. Cap proveïdor ha reclamat interessos de demora. Els nostres proveïdors agraeixen treballar amb l’Ajuntament de la Roca, sabedors de que tenen garanties de cobrament.
Els principals problemes de tresoreria que té l’Ajuntament de la Roca del Vallès provenen dels elevats retards en el cobrament de les transferències i subvencions procedents de la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya té un deute amb l’Ajuntament de la Roca corresponent al pagament dels convenis dels anys 2011, 2012 i 2013, que ascendeixen a 377.256,29 euros, el departament d’Ensenyament deu 410.000 euros corresponents a la construcció de l’escola bressol de la Torreta, i el Departament d’Administració Local 150.000 euros corresponents a la construcció de l’escola bressol de la Torreta i de l’ampliació de la sala de plens i dependències policials, a través d’un P.U.O.S.C de l’any 2009. (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya). Així mateix tenim un pendent de 159.775,97 euros del Fons de Cooperació Local, i de 127.626,24 euros per diversos conceptes de programes subvencionats o educatius. En total 1.224.658,50 euros. Tots ells ja han estat reclamats.
En aquests sentit des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès donem Ple suport a la gestió que es fa des del govern de la Generalitat de Catalunya davant del govern central de l’Estat espanyol, per a l’obtenció d’un coeficient de flexibilització del dèficit públic que permeti aprovar uns pressuposts realistes per a l’any 2013, que donin liquiditat a la Generalitat de Catalunya per poder fer front a les seves obligacions públiques i privades, de les quals els ajuntaments també en som perjudicats.
El resultat pressupostari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2012 és positiu, amb un romanent de tresoreria positiu de 66.581,83 euros, i un resultat pressupostari ajustat també positiu, de 1.587.500,27 euros a favor.
NO són certes afirmacions com que l’ajuntament deu més d’un milió d’euros o que es paga a més de 7 mesos.
Aquestes afirmacions són fetes des del principal grup de l’oposició, el PSC,  que ha interpretat sesgadament aquests documents, de forma malintencionadament interessada, utilitzant dades fragmentàries o parcials que en res s’ajusten a la realitat.
La xifra que consta en la documentació de 1.179.448,08 euros correspon a diferents estat comptables, alguns d’ells ja liquidats, d’altres retinguts, i alguns d’ells en situació litigiosa per via contenciós administrativa per desacords en els imports o en els conceptes, tal com es va explicar en el Ple, però en cap cas corresponen a un deute global.
Des de l’equip de govern de l’Ajuntament exigim un aclariment i una rectificació i facilitem el següent enllaç on es pot consultar tota la documentació que és pública, clara i transparent.
http://laroca.cat/documents/2013/Acompliment_llei_morositat.pdf