L'Ajuntament ofereix bonificacions per les instal·lacions d'autoconsum energètic

Última revisió 29-10-2021 13:42
29/10/2021

Així ho preveu la modificació de diverses ordenances fiscals que s’aplicaran a partir del 2022.

El Ple municipal ha aprovat les ordenances fiscals per a l’exercici 2022, on hi apareix una modificació l’IBI (Impost Béns Immobles), ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres) i la Taxa urbanística, que permetran bonificar les instal·lacions d’autoconsum energètic. D’aquesta manera, s’impulsa l’autoconsum a les llars del municipi posant un marc favorable per fomentar que la ciutadania pugui gaudir d’aquestes instal·lacions i ajudar a la lluita contra l’emergència climàtica.

El regidor d’Urbanisme, Xavier del Villar, ha explicat: “Amb aquesta acció refermem el nostre compromís i responsabilitat amb el medi ambient i mantenim la lluita vers l’emergència climàtica. Evidentment aquesta acció no és suficient i s’hauran de seguir fent altres actuacions, però fomentar l’ús d’energia renovable a les llars és un pas important“.  Aquestes bonificacions es concediran per un període de 5 anys, a partir de l’any següent al moment de la petició. Les bonificacions són:

  • IBI: Bonificació a habitatges unifamiliars 50% (la instal·lació ha de cobrir un mínim del 50% de la potencia contractada); i bonificació a habitatges plurifamiliars 40% (la instal·lació ha de cobrir un mínim del 30% de la potencia contractada)
  • ICIO: Bonificació del 95%
  • Taxa urbanística: Bonificació del 50%

Caràcter retroactiu

A més, s’hi podran acollir les instal·lacions fetes des del 2018 fins a l’actualitat, sempre i quan se’n  pugui acreditar i documentar que així sigui (hauran d’aportar tota la documentació que es demana a algú que se les vulgui instal·lar a l’actualitat).

La sol·licitud de la seva aplicació s’ha de presentar davant de l’Organisme de Gestió i Recaptació Tributària de la Diputació de Barcelona abans del 31 de desembre de l’any corresponent per a que es produeixi la seva aplicació en l’IBI de l’any immediatament següent i els 4 subsegüents. És a dir, que les persones que n’hagin fet instal·lar durant aquest 2021, o anteriors fins el 2018 (inclòs), podran demanar-ho a l’ORGT de la DIBA abans que finalitzi l’any, per tal que la bonificació sigui efectiva al 2022.

Tota la informació de les ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són la normativa reguladora dels impostos, taxes i preus públics municipals necessaris per al sosteniment de la despesa pública. Estableixen el règim general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació; regulen, entre altres qüestions, el tipus de gravamen, exempcions, bonificacions o període impositiu.

Les ordenances municipals s’actualitzen i aproven anualment en sessió plenària, i resten accessibles a la ciutadania a l’apartat d’informació econòmica del web municipal (laroca.cat) i el portal de transparència de la Generalitat (seu-e.cat).