Informació de la Seu Electrònica

Què és la Seu electrònica?

La seu electrònica de l’Ajuntament de la Roca del Vallès és un punt d’accés únic que l’administració local posa a disposició de la ciutadania i de les empreses per a realitzar les gestions públiques, sense condicionaments d’horaris ni d’espai, amb la mateixa seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics.

La titularitat, gestió i administració correspon a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’exercici de les seves competències.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania així com l’obligació de les empreses a relacionar-se amb l’administració local per mitjans electrònics a través d’un punt d’accés general (seu electrònica) i el Consistori assumeix la responsabilitat en relació amb la integritat, veracitat i actualització de la informació i serveis als que es pot accedir a través de la seu electrònica.

L’adreça electrònica de referència de la Seu electrònica de l’Ajuntament de la Roca del Vallès és: https://www.seu-e.cat/web/larocadelvalles

Col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Article 14

Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques

1. Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

3. Reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Article 68

Esmena i millora de la sol·licitud

1. Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits que assenyala l'article 66, i, si s'escau, els que assenyala l'article 67 o altres d'exigits per la legislació específica aplicable, s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l'article 21.

2. Sempre que no es tracti de procediments selectius o de concurrència competitiva, aquest termini es pot ampliar prudencialment, fins a cinc dies, a petició de l'interessat o a iniciativa de l'òrgan, quan l'aportació dels documents requerits presenti dificultats especials.

3. En els procediments iniciats a sol·licitud dels interessats, l'òrgan competent pot demanar al sol·licitant la modificació o millora voluntàries dels termes d'aquella. D'això s'ha d'estendre acta succinta, que s'incorpora al procediment.

4. Si algun dels subjectes a què fa referència l'article 14.2 i 14.3 presenta la seva sol·licitud presencialment, les administracions públiques han de requerir l'interessat perquè la repari a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

Sistemes de signatura acceptats i com obtenir-los

Per accedir-hi necessites disposar d'un certificat digital vàlid o d'un codi d'usuari i contrasenya. Els certificats més habituals són:

DNIe (DNI electrònic)

El DNIe (DNI electrònic) és el nou Document Nacional d'Identitat emès per la Direcció General de la Policia (Ministeri del Interior). Gràcies al certificat digital que porta incorporat en el seu xip, a les funcionalitats del DNI tradicional afegeix les d'acreditar electrònicament i de forma indubtable la identitat de la persona i la possibilitat de signar digitalment documents electrònics.

Per a més informació envers el DNIe i com obtenir-lo pots consultar el Portal del DNI electrònic del Cos Nacional de Policia.

idCAT (identitat digital emesa per l'Agència Catalana de Certificació)

El certificat digital és un mitjà d’identificació electrònic que permet que tant qui emet un missatge com qui ho rep puguin identificar-se mútuament amb la certesa que són ells, i no cap altre, els que estan fent la comunicació. Garanteix que cap tercera persona intercepti el contingut del missatge i que pugui ser alterat. Té un valor equivalent al de la signatura manuscrita. 

Podem imaginar un certificat digital com una targeta d’identificació (DNI, passaport, carnet de conduir…) que es pot utilitzar per Internet i que permet que tercers puguin identificar amb qui es comuniquen de forma inequívoca.

El certificat digital l'ha d'emetre i validar una entitat autoritzada per fer-ho, l'anomenada "entitat certificadora", i cadascun d’ells està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa que està inclòs en el propi certificat.

La ciutadania, a més dels sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d’Identitat, pot utilitzar en la seu electrònica de l’Ajuntament de la Roca del Vallès sistemes de signatura electrònica avançada per identificar-se i autenticat els seus documents. A l’Ajuntament de la Roca del Vallès és pot sol·licitar el certificat digital IdCAT.

Consulta el següent enllaç www.idcat.cat per saber tot sobre el seu ús: instal·lació, compatibilitats, etc.

FNMT (Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre)

Certificat digital emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Autoritat de Certificació, que permet autenticar i garantir la confidencialitat de les comunicacions entre ciutadans, empreses o altres institucions i administracions públiques a través d'Internet.

Per a més informació envers el certificat emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre i com obtenir-lo pots consultar el següent enllaç: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Drets i obligacions de la ciutadania quan es relaciona amb l'Ajuntament de la Roca del Vallès per mitjans electrònics

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Disposició addicional quarta

Informació sobre el grau de compliment dels drets i les obligacions.

Les entitats del sector públic, amb l'objectiu de donar la màxima transparència i seguretat jurídica possible al procés de desplegament de l'ús dels mitjans electrònics a Catalunya, han d'informar en llur seu electrònica dels drets i les obligacions que estableixen aquesta llei. Així mateix, les entitats del sector públic han d'informar sobre la previsió per a fer efectius els drets i les obligacions esmentats en el marc de llurs serveis i prestacions.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Article 13

Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques.

Els qui, de conformitat amb l'article 3, tenen capacitat d'obrar davant les administracions públiques, són titulars, en les seves relacions amb elles, dels drets següents:

 1. A comunicar-se amb les administracions públiques a través d'un punt d'accés general electrònic de l'Administració.
 2. A ser assistits en l'ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.
 3. A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d'acord amb el que preveuen aquesta Llei i la resta de l'ordenament jurídic.
 4. A l'accés a la informació pública, arxius i registres, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de l'ordenament jurídic.
 5. A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que els han de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 6. A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats, quan així correspongui legalment.
 7. A obtenir i utilitzar els mitjans d'identificació i signatura electrònica que preveu aquesta Llei.
 8. A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques.
 9. Qualsevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.

Aquests drets s'entenen sense perjudici dels que reconeix l'article 53 referits als interessats en el procediment administratiu.

 Article 53

Drets de l'interessat en el procediment administratiu

 1. A més de la resta de drets que preveu aquesta Llei, els interessats en un procediment administratiu tenen els drets següents:
   
  1. A conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d'interessats; el sentit del silenci administratiu que correspongui, en cas que l'Administració no dicti ni notifiqui una resolució expressa dins el termini; l'òrgan competent per a la seva instrucció, si s'escau, i la resolució; i els actes de tràmit dictats. Així mateix, també tenen dret a accedir i a obtenir una còpia dels documents continguts en els procediments esmentats.
   Els qui es relacionin amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics tenen dret a consultar la informació a què es refereix el paràgraf anterior, en el punt d'accés general electrònic de l'Administració, que funciona com un portal d'accés. S'entén complerta l'obligació de l'Administració de facilitar còpies dels documents continguts en els procediments mitjançant la posada a disposició de les còpies en el punt d'accés general electrònic de l'Administració competent o en les seus electròniques que corresponguin.
  2. A identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramitin els procediments.
  3. A no presentar documents originals llevat que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. En cas que, excepcionalment, hagin de presentar un document original, tenen dret a obtenir-ne una còpia autenticada.
  4. A no presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes.
  5. A formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'ordenament jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que han de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució.
  6. A obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin dur a terme.
  7. A actuar assistits d'un assessor quan ho considerin convenient en defensa dels seus interessos.
  8. A complir les obligacions de pagament a través dels mitjans electrònics previstos a l'article 98.2.
  9. Qualsevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.
 2. A més dels drets que preveu l'apartat anterior, en el cas de procediments administratius de naturalesa sancionadora, els presumptes responsables tenen els drets següents:
   
  1. A ser notificats dels fets que se'ls imputin, de les infraccions que aquests fets puguin constituir i de les sancions que, si s'escau, se'ls puguin imposar, així com de la identitat de l'instructor, de l'autoritat competent per imposar la sanció i de la norma que atribueixi aquesta competència.
  2. A la presumpció de no-existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostri el contrari.

Calendari de dies inhàbils

 • Calendari festiu per l'any 2023

 • Divendres 6 de gener
 • Divendres 7 d'abril
 • Dilluns 10 d'abril 
 • Dilluns 1 de  maig
 • Dissabte 24 de juny
 • Dimarts 15 d'agost
 • Dilluns 11 de setembre
 • Dijous 12 octubre
 • Dimecres 1 de novembre
 • Dimecres 6 de desembre
 • Divendres 8 desembre
 • Dilluns 25 desembre
 • Dimarts 26 desembre

 

Festes locals  per a l’any 2023:

La Roca:

 • Dimarts 12 de setembre
 • Dilluns 27 de novembre

La Torreta:

 • Dimarts 2 de maig
 • Dilluns 17 de juliol

Santa Agnès de Malanyanes:

 • Dilluns 23 de gener
 • Dilluns 21 d'agost
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-05-2023 07:56