Ple extraordinari 21 novembre 2019

ORDRE DEL DIA

 

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

 

A-1 Aprovació de la modificació pressupostària número 2019/06, en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits entre aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa.

21/11/2019
Hora inici 20:00
Can Sol
Carrer Catalunya, núm. 24 

 08430  La Roca del Vallès
93 842 20 16
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-01-2020 13:20