Referència Cadastral

 

La referència cadastral és un codi alfanumèric oficial assignat per la Direcció General del Cadastre i que permet la identificació inequívoca de les parcel·les cadastrals. La necessitat d’usar la referència cadastral és per evitar errors d’identificació que podrien comportar duplicitats o confondre una finca amb una altra.

 

Tanmateix, les referències cadastrals són força llargues i algú podria pensar que són inclús inintel·ligibles. La realitat és que cada part del codi es correspon amb un concepte i es genera un codi llarg perquè les referències cadastrals inclouen múltiples conceptes.

 

Hi ha dos tipus de referències cadastrals que, tot i assemblar-se entre elles, tenen algunes diferències. La manera ràpida de distingir-les és fixant-se en els 5 primers dígits: si una referència cadastral del municipi de la Roca del Vallès comença en 08180 és que es tracta d’una referència cadastral rústica. I en cas contrari, es tractarà d’una referència cadastral urbana.

 

En la imatge següent es pot veure uns exemples dels diferents conceptes que inclouen les referències cadastrals urbanes i rústiques. inclouen les referències cadastrals urbanes i rústiques.

 

 

S’ha de tenir en compte que la Direcció General del Cadastre identifica els disseminats, que són aquelles construccions amb certa entitat que estiguin situades en sòl rústic, com a referències cadastrals urbanes. En canvi, les construccions de menor entitat poden quedar incloses dintre d’una referència cadastral rústica.

 

Els dígits de control serveixen per evitar errors de transposició involuntària de caràcters alfanumèrics, de la mateixa manera que funciona la lletra del DNI. D’aquesta manera, si una part del codi quedés ordenada de manera incorrecta, seria ràpid i senzill detectar-ho perquè els dígits de control no coincidirien.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-11-2022 09:09