Preguntes Freqüents (FAQS)


Què és un Carrerer Municipal?

Un Carrerer Municipal en essència inclou dues dades: un Nomenclàtor Municipal, que és un llistat amb els noms que tenen els carrers i demés vials, i la Numeració de Policia, que és el conjunt de números que han estat assignats a cadascuna de les parcel·les urbanes, amb independència de si tenen una construcció o no. Amb la combinació d’aquestes dues dades, el Nomenclàtor Municipal i la Numeració de Policia, es construeixen les adreces de les citades parcel·les urbanes. Per tant, de manera informal es podria dir que un Carrerer Municipal és el conjunt d’adreces de les parcel·les urbanes d’un municipi.


De què serveix un Carrerer Municipal?

Les aplicacions del Carrerer Municipal són molt àmplies i variades perquè es tracta d’una dada fonamental per l’ordenació d’altres dades com poden ser el padró d’habitants, els tributs, els contractes de la llum, l’aigua o el gas, entre altres, a banda de permetre el repartiment de la correspondència i/o els paquets. També és imprescindible quant a permetre la correcta localització d’una finca en cas d’una emergència per tal que una ambulància, els bombers o la policia aconsegueixin trobar la finca amb el mínim temps possible. I també, encara que amb un impacte menor, en l’era dels navegadors GPS és imprescindible que aquests tinguin dades correctes i precises de com s’organitzen les adreces per permetre una navegació eficaç a les persones usuàries.


Quins requisits bàsics ha de tenir un Carrerer Municipal?

Els requisits generals poden ser molts i n’hi pot haver de molt específics depenent de l’ús que se li vulgui donar o del tipus de vials que contingui un determinat carrerer municipal. Per exemple, no té la mateixa dificultat plantejar l’organització un carrerer de la zona de l’Eixample de Barcelona, que té una estructura molt regular i on podria funcionar un carrerer per interpolació, que treballar en un carrerer pel barri del Call de Girona, que és un àmbit estret, irregular i amb una tipologia variada d’amplades de façana.

Per altra banda, els requisits bàsics d’un Carrerer Municipal són que el Nomenclàtor Municipal no contingui cap nom de vial repetit en cap part del municipi, que la Numeració de Policia estigui distribuïda de manera que cap finca pugui tenir assignat el mateix nom de vial i el mateix número de policia alhora, i també que la Numeració de Policia estigui ordenada de manera correlativa i per parells/senars.

Dit d’una manera més tècnica, el mínim que cal que compleixi un Carrerer Municipal és que garanteixi la correspondència biunívoca correlativa, separada en números parells i senars, entre el conjunt d’adreces i el conjunt de parcel·les urbanes.

Així, cada adreça queda assignada a una sola parcel·la i segons un ordre concret. D’aquesta manera, donada una adreça, és possible trobar una parcel·la seguint les normes d’ordenament del Carrerer Municipal. Això no impediria que una parcel·la tingui més d’una adreça però, en qualsevol cas, aquestes altres adreces no podrien estar assignades a cap altra parcel·la.


I què passa quan un vial està mal numerat, hi falten números de policia intermedis, té números de policia a la banda de carrer que no correspon, etc.?

Doncs, en major o menor mesura, és una situació que pot comportar problemes greus de gestió, de localització i/o de mobilitat. En les diferents etapes d’urbanització del sòl que hi ha hagut, i fins arribar als nostres dies, es poden haver generat diferents tipus d’irregularitats quant a la numeració de les finques. Per exemple, utilitzar el número assignat a la finca durant una parcel·lació con si formés part de la Numeració de Policia o utilitzar el número immediatament següent al que té la propietat veïna sense comprovar si es tracta del número correcte. La vitalitat pública de molts municipis sovint s’ha anat numerant durant els anys per les pròpies persones fruït de la seva necessitat de tenir una adreça i això ha propiciat que, quan ha calgut organitzar-ho en conjunt, s’hagin detectat alguns errors de numeració que calia resoldre.

De manera concreta, i per obvi que sembli, un vial mal numerat cal que sigui renumerat i segons el cas això pot comportar molèsties importants al veïnat per les implicacions dels canvis. Quan la situació del vial és que hi falten números intermedis perquè no hi ha números disponibles entre dos números prèviament fixats és habitual utilitzar el recurs d’assignar números “bisos”. En el cas de de trobar un cas d’un número senar al costat parell d’un vial, viceversa, acostuma a no ser possible mantenir-lo perquè genera una irregularitat massa gran i dificultaria en excés la localització de la finca.


Quins criteris s'han aplicat per a la confecció de la base del Carrerer Municipal a la Roca del Vallès?

Per a la creació del Carrerer Municipal de la Roca del Vallès s’ha intentat utilitzar el criteri d’aconseguir la màxima homogeneïtat possible però generant el mínim impacte possible per les persones veïnes quant a les implicacions d’un canvi d’adreça es refereix. D’aquesta manera, sempre que ha estat possible, s’ha fet prevaldre el concepte de no generar molèsties innecessàries a la ciutadania i això s’ha fet en detriment d’aconseguir tenir un Carrerer Municipal “perfecte”. En aquest sentit, sempre que ha estat possible, s’ha procurat trobar una solució que permeti tenir un Carrerer Municipal amb els requisits bàsics i que, alhora, tingui el menor impacte possible per les persones veïnes.


Pot donar-se el cas que jo tingui un número de policia diferent al que em pensava que tenia?

Sí, aquest és un cas possible però que caldria estudiar en detall. S’ha de tenir molt en compte que les Administracions Públiques disposen d’una quantitat d’informació limitada i, en alguns casos, aquestes dades no són de la qualitat que seria desitjable. Això fa que existeixi la possibilitat que, en algun cas concret, s’hagi pres una decisió en funció d’una determinada quantitat de dades però que aquesta no hagi estat suficient per escollir la millor opció possible. En un cas com aquest es podria rectificar la decisió presa i que el document final es porti a aprovació hi arribi corregit

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-11-2022 11:33