Ple ordinari 30 gener 2020

ORDRE DEL DIA


A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 28 de novembre de 2019

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

B-1 Aprovació del límit de despesa no financera per a l’any 2020

B-2 Aprovació del Pressupost General i Plantilla del personal any 2020

 

Mocions

B-3 Moció, presentada pel grup municipal del PSC, de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona del grup municipal socialista de la Roca del Vallès

B-4 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per crear un pla de manteniment per als torrents de la Roca del Vallès

B-5 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per crear un pla de revisió, adequació i manteniment de parcs infantils i zones d’esbarjo, així com l’estudi per a la seva adaptació a nens amb diversitat funcional.


C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat – Període 2019-4T

C-2 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/07

C-3 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/08

C-4 Resolucions d’Alcaldia

C-7 Informacions d’Alcaldia

C-8 Precs i preguntes

30/01/2020
Hora inici 20:00
Can Sol
Carrer Catalunya, núm. 24 

 08430  La Roca del Vallès
93 842 20 16
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-01-2020 17:43