Ordenances fiscals 2019


Títol Document Url
Ordenança Fiscal 15 - Taxa instal·lació de parades, barraques i casetes de vendaOrdenança Fiscal número 15 Taxa instal·lació de parades, barraques i casetes de venda Enllaç
Ordenança Fiscal 01 - Impost sobre béns immobles (Diba 01)OF 01 - ibi.pdf Enllaç
Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals00-de_gestio Enllaç
Ordenança Fiscal 02 - Impost sobre activitats econòmiques (Diba 02)OF 02 - IAE Enllaç
Ordenança Fiscal 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Diba 03)OF 03 - IVTM Enllaç
Ordenança Fiscal 04 - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Diba 04)OF 04 - IVVTNU Enllaç
Ordenança Fiscal 05 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Diba 05)OF 05 - ICIO Enllaç
Ordenança Fiscal 06 - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (Diba 20)OF 06 - LSU Enllaç
Ordenança Fiscal 07 - Taxa per l'expedició de documents administratius (Diba 16)OF 07 - TEDA Enllaç
Ordenança Fiscal 08 - Taxa per llicències d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer (Diba 18)OF 08 - Autotaxi Enllaç
Ordenança Fiscal 10 - Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local (Diba 26)OF 10 - Cementiris Enllaç
Ordenança Fiscal 12 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans OF 12 - Serveis recollida escombraries Enllaç
Ordenança Fiscal 13 - Taxa per la prestació dels serveis de recollida d'objectes i vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Diba 32)OF 13 - Taxa retirada vehicles Enllaç
Ordenança Fiscal 16 - Taxa per la prestació dels serveis d'utilització d'instal·lacions municipals OF 16 - Taxa utilització instal·lacions municipals Enllaç
Ordenança Fiscal 17 - Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports (Diba 19)OF 17 - Taxa serveis vigilància Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Taxa pel subministrament d'aiguaOF 18 - Taxa subministrament aigua Enllaç
Ordenança Fiscal 19 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (Diba 11)OF 19 - Taxa ocupació taules i cadires Enllaç
Ordenança general reguladora de les contribucions especials (Diba 37)OF 24 - CCEE Enllaç
Ordenança Fiscal 20 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues (Diba 09)OF 20 - Taxa ocupació mercaderies Enllaç
Ordenança Fiscal 22 - Taxa per l'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (Diba 07) OF 22 - Taxa aprofitament empreses subministradores Enllaç
Ordenança Fiscal 23 - Preus públics per la prestació dels serveis o realització d'activitats de competència municipalOF 23 - Preus activitats municipals Enllaç
Ordenança Fiscal 11 - Taxa per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parOF 11 - Serveis prevenció d'incendis Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-01-2020 10:09