Ple municipal ordinari

Us informem que s'acaba de convocar una sessió plenària ordinària per al proper dia 21 de juliol de 2022, a les 20.00 h,  la qual tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
 

ORDRE DEL DIA

A) Assumptes de tràmit

A.1.  Aprovació de l'esborrany de l'acta de de la sessió plenària ordinària de 26 de maig de 2022.
A.2.  Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió plenària extraordinària de 30 de juny de 2022.

B)   Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1.  Procediment adhesió genèrica a la Central de Contractació de l'Estat.
B.2.  Aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de La Roca del Vallès.
B.3.  Aprovació del Codi d'acceptació de regals dels alts càrrecs de l'Ajuntament de La Roca del Vallès.
B.4  Aprovació de la primera modificació del contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol de la Roca del Vallès - LOT 2 (La torreta)

Àrea de Serveis Econòmics

B.5. II Modificació de l'Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.6.  Aprovació conveni de col·laboració per a l'impuls i la dinamització dels polígons d'activitat econòmica amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental pels anys 2022-2023.

Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat

B.7. Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Sagalés, sa, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès i a la Roca de Vallès, per el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

C)  Control Gestió municipal

C-1 Resolucions d'Alcaldia
C-2 Informacions d'Alcaldia
C-3  Precs i preguntes

 

21/07/2022
Hora inici 20:00
Can Sol
Carrer Catalunya, núm. 24 

 08430  La Roca del Vallès
938422016
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-07-2022 17:21