Les famílies que passin per dificultats econòmiques o es trobin en risc d’exclusió social podran sol·licitar-ho a la propietat de l’immoble en el termini d’un mes

">

S'aproven moratòries pel pagament del lloguer i de l'hipoteca durant l'Estat d'Alarma

Última revisió 14-04-2020 17:07
14/04/2020

Les famílies que passin per dificultats econòmiques o es trobin en risc d’exclusió social podran sol·licitar-ho a la propietat de l’immoble en el termini d’un mes

El Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, contempla dues iniciatives per donar suport a les famílies que més estant patint aquesta crisi sanitària. Es preveu que es puguin sol·licitar fins el 3 de maig una moratòria del pagament del lloguer i de l’hipoteca. Cal remarcar que tots els processos de desnonament s’han suspès i aquesta mesura es podrà allargar fins a sis mesos.

Per una banda, s’ha establert una moratòria pel pagament del lloguer de l’habitatge habitual per les persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. En cas que la propietat sigui un gran tenidor o una empresa/entitat pública d’habitatge, es podrà sol·licitar una reducció del 50% de la renda durant el temps que duri l’Estat d’alarma decretat pel Govern, i de les mensualitats següents si el termini resulta insuficient però fins a un màxim de 4 mesos. En cas que la propietat no sigui cap dels anteriors, la persona arrendatària podrà sol·licitar a la part arrendadora l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, en les condicions que es pactin.

Per altra banda, des del passat 19 de març fins el pròxim 3 de maig de 2020 es pot presentar una sol·licitud davant l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o el crèdit hipotecari de l’habitatge habitual perquè suspengui el pagament del deute hipotecari (amortització de capital i interessos) durant el termini d’un mes, sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se per part del govern espanyol.

En ambdós casos per poder sol·licitar aquestes moratòries les persones hauran d’acreditar que s’estigui en situació d’atur o, si és empresari o professional, que pateixi una pèrdua substancial dels ingressos o que hagi de suportar una caiguda de les vendes de més del 40%. Trobareu tota la informació i les condicions en aquest enllaç.

També el decret preveu que s’aprovin ajuts a l’habitatge, per adjudicació directa, a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social del COVID-19, tinguin problemes transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer i compleixin amb els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social definida. La quantia d’aquest ajut serà definida per cada Comunitat Autònoma i podrà ser de fins a 900 €/mes i de fins al 100% de la renda de lloguer, o de fins al 100 % del principal i interessos del préstec subscrit amb el que s’ha fet el pagament de la renda de l’habitatge habitual.