Modificació Reglament Participació Ciutadana

L’actual Reglament de Participació Ciutadana de la Roca del Vallès és del 2011 i en aquest sentit havia quedat obsolet en alguns aspectes: canvis legislatius que no es recullen, poques facilitats per a la intervenció del ciutadà davant el Ple, poca reglamentació de transparència per part de l'Ajuntament...

Així les coses, i amb la convicció que la democràcia, per ser-ho, ha de ser el màxim de participativa possible, s’està duent a terme la seva modificació, amb el màxim consens i participació possible per part d'entitats i ciutadania.

Aquest nou Reglament  establirà els mecanismes, canals i espais per mitjà dels quals la ciutadania i les entitats podran opinar i intervenir de forma regular en la presa de decisions les qüestions del municipi.

Reglament tipus de participació ciutadana de la Diputació de Barcelona (BOPB, 28/03/2017)

Carta europea d’autonomia local de l’any 1985

Carta europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de l’any 2000 (articles VII, XXVIII)

Constitució espanyola (articles 9.2, 23.1, 29, 48, 87, 92, 140 i 149.1.32)

Decret 21/2003, de 21 de gener, que estableix el procediment de fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes

Estatut d’Autonomia de Catalunya (articles 4.2, 29, 43, 84.1 i 122)

Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diverses modalitats de referèndum.

Llei orgànica 3/1984, de 26 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (articles 1,2,4,11,18.1, 21-24, 49b, 69, 70bis, 71, 121 i 128)

Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, aprovada com a text refós pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (articles 3,7, 8.1, 9.1, 43.1, 46, 49, 52-54, 61-63, 139.2, 154, 155, 157 i 178.1b)

Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat

Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició (article 4)

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local

Llei 1/2006, de 16 de febrer,  d’iniciativa legislativa popular, modificada per la Llei catalana 7/2014, del 25 de juny

Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via referèndum

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat

Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no refendàries i altres formes de participació ciutadana, modificada per la sentència del Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrer

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llibre blanc sobre governança, aprovat per la resolució COM (2003) 276 final de la Comissió Europea

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-02-2020 12:58