Associació de Veïns de Santa Agnès de Malanyanes

Els objectius de l'Associació són els següents:

 

 1. Defensa dels interessos generals dels veïns, en qualitat d'usuaris i destinataris finals de l'activitat urbanística, cultural, esportiva, educativa, sanitària, d'habitatge, social, econòmica, de consum, de participació en assumptes d'interès general de la ciutat, etc., fomentant les mesures participatives més adequades.
 2. Informar i donar suport als veïns en totes les qüestions que afectin els seus interessos generals.
 3. Assumir la representació dels veïns de l'àmbit territorial adoptant les resolucions i duent a terme les actuacions que per la seva importància o interès els afectin individualment o col·lectivament, o als interessos generals de la vila.
 4. Fomentar l'associacionisme entre els veïns de l'àmbit territorial com a instrument de participació i defensa dels interessos generals dels veïns.
 5. Vigilar i exigir que les administracions públiques, en el seu respectiu àmbit de competències, compleixin escrupolosament amb la seva obligació de promoure i facilitar el desenvolupament d'associacions, federacions, confederacions i unions que persegueixin l'interès general.
 6. Exigir a les Administracions Públiques, en el seu respectiu àmbit de competències, el compliment dels drets reconeguts per la Llei Orgànica 1/2002, les seves normes de desenvolupament i els reglaments municipals, amb vista a:
 • Rebre informació directa dels assumptes que són d'interès comú.
 • Participar de les subvencions públiques per al desenvolupament de projectes i activitats.
 • Establir convenis de col·laboració en programes d'interès general.
 • Ser declarades d'utilitat pública.
 • Intervenir en tots els àmbits de les administracions públiques per defensar els interessos generals dels veïns.
 • Utilitzar els mitjans públics (locals, sales de reunió, centres socials, etc.) per a l'exercici de les seves funcions de representació i defensa dels interessos dels veïns.
 • Exercitar el dret a la iniciativa popular.
 • Ser escoltada en els Plens i Comissions municipals en els assumptes que afectin de manera particular o general (elaboració de disposicions generals) als veïns del seu àmbit territorial.

Carrer Cuyàs, s/n 08430 - La Roca del Vallès

Imatges

Mapa

Vídeos

APLEC VIRTUAL SANTA AGNÈS DE MALANYANES 2020 (15 maig 2020)

VOTV - Santa Agnès dedica l'Aplec virtual a mossèn Albert Torrents (12 maig 2020)

Última revisió 2024-02-02 18:23:31