Es poden demanar, fins el 26 d'abril, ajuts per a transport escolar, llibres, material, activitats d'estiu, activitats extraescolars i menjador.

">

L'Ajuntament obre la convocatòria per sol·licitar les beques escolars del curs 2024-2025

Última revisió 15-04-2024 23:51
15/04/2024

Es poden demanar, fins el 26 d'abril, ajuts per a transport escolar, llibres, material, activitats d'estiu, activitats extraescolars i menjador.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha obert la convocatòria per sol·licitar les beques escolars del curs 2024-2025 pels següents conceptes: transport escolar, llibres, material, activitats d'estiu, activitats extraescolars i menjador. Poden demanar els ajuts, fins el 26 d'abril de 2024, les famílies de l'alumnat d'Educació Infantil, Educació Primària i ESO empadronat a la Roca del Vallès.

Els conceptes a becar son:

  • Activitats d'estiu (2024).
  • Material de primer cicle d'infantil i primària.
  • Transport escolar, per a alumnat de secundària que viu a la Torreta i a Santa Agnès, i va a l'IES de la Roca amb autobús escolar.
  • Activitats extraescolars.
  • Llibres (ESO).
  • Menjador escolar (sempre i quan es demani prèviament la beca al Consell Comarcal i no es rebi ajut, o en el cas que es complementi l'ajut de l'esmenat organisme).

L'Ajuntament, amb les dades acreditades pels sol·licitants, farà la valoració i proposarà l'atorgament de les beques, atenent al barem i criteris vigents i recollits en les bases pertinents. Un cop la Junta de Govern Local aprovi l'atorgament de les beques, els ajuts seran ingressats al número de compte que es faciliti, o es farà ingrés al centre escolar pertinent. 

Cal que les famílies justifiquin a l'Ajuntament les beques concedides, aportant el rebut mitjançant una instància. Per poder rebre noves beques, cal que les del curs anterior estiguin justificades.

Com fer les sol·licituds?

Cal omplir un imprès normalitzat i presentar la documentació oportuna. També es poden recollir les sol·licituds físiques a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament (carrer de Catalunya, 18-24). Si es vol fer el tràmit presencial, cal demanar cita prèvia al telèfon 93 842 20 16.