Camins agrícoles i forestals més segurs i accessibles

Última revisió 19-07-2021 10:39
19/07/2021

S’ha aprovat el projecte de manteniment dels camins d’ús públic, que preveu la millora d’aquestes vies i treballs per evitar que es degradin per l’erosió i siguin més accessibles pels serveis d’emergències en cas d’incendis.

El Ple de la Roca del Vallès va aprovar el projecte de Conservació dels Camins d’Ús Públic Municipals, una xarxa que consta d’un total de 60 camins, subdividits en 136 trams, amb una longitud total de 72,157 quilòmetres. Actualment els treballs de manteniment dels camins es realitzen cada any i sobretot després que les pluges de la tardor i la primavera els afectin. Amb aquest projecte se superarà aquesta dinàmica i es donarà una amplitud temporal major alhora que s’unificarà amb una visió de conjunt global.

El projecte integra dos grans objectius: en primer lloc, la necessitat de garantir l’accessibilitat dels privats i dels serveis públics als nuclis habitats i d’activitat pròpies del sòl no urbanitzable, amb les degudes condicions de seguretat i comoditat; i, en segon lloc, l’obligació de disposar d’una xarxa de camins perquè els serveis de prevenció i actuació contra incendis accedeixin als espais forestals amb les millors condicions per desenvolupar les tasques a què han estat encarregats.

El regidor de Medi Ambient i Pagesia, Jordi Bacardit, ha explicat: “Volem que les persones que treballen a l’espai natural o les persones que hi vagin per gaudir-ne, ho puguin fer amb total seguretat i amb el màxim de confortabilitat possible”.

En l’estudi tècnic s’ha comprovat que l’estat de les infraestructures de drenatge dels camins és força precària i pateixen dèficits importants al seu disseny y dimensionament, fet que provoca que els camins públic rebin impactes importants en època de pluges. Així, aquest serà un punt important a millorar.

També preveuen treballs de neteja i desbrossada de la vegetació que pot envair l’espai viari, amb incidència sobre la visibilitat i per tant a la seguretat de circulació.

Els treballs que es desenvoluparan són les següents:

  • Control de la vegetació dels marges que voli o afecti la secció transversal del camí.
  • Neteja i reperfilat dels vorals existents, mitjançant mitjans mecanitzats.
  • Treballs de reperfilat de les explanades existents mitjançant motoanivelladora, amb aportacions puntuals i piconatge en cas que fos necessari.

També es contemplen altres treballs de caràcter complementari i amb un abast força menor:

  • Treballs puntuals de reparació superficial de paviments rígid o semiflexibles.
  • Treballs de senyalització i abalisament.

El termini d'execució de les obres s’estima al llarg 2 anys.