Aprovat el servei de recollida dels residus de fracció orgànica, de rebuig i els voluminosos pels propers anys

Última revisió 02-06-2021 09:59
02/06/2021

Hi haurà tres vehicles nous que operaran de dilluns a dissabte, i s’oferirà servei extraordinari durant les festivitats i els mercats setmanals.

El Ple municipal ha aprovat el nou contracte de servei de recollida i gestió de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos dels residus municipals. Amb aquesta nova contractació es pretén avançar amb la millora de la recollida selectiva i la neteja de la Roca del Vallès, atès que es contemplen diverses millores.

El regidor de Medi Ambient i Pagesia, Jordi Bacardit, ha explicat: “Hi haurà nous vehicles que oferiran el servei ordinari a tots els nuclis de població de la Roca, i també es contemplen serveis extraordinaris. D’aquesta manera, esperem que millori la recollida selectiva”.

Hi haurà nous vehicles que oferiran servei exclusiu a la Roca del Vallès, i seran un camió compactador per a fracció rebuig, un camió compactador per a fracció orgànica i una furgoneta per l’encarregat del servei. També hi haurà tres vehicles que oferiran servei però amb dedicació no exclusiva, que seran: un camió amb caixa oberta i ploma per carregar voluminosos, un camió renta-contenidors per a la neteja externa de contenidors i i un vehicle renta- contenidors per a la neteja interna de contenidors.

Pel que fa als punts de recollida, n’hi haurà 550 (350 contenidors de rebuig i 200 d’orgànica). Pel que fa al rebuig, es recollirà de dilluns a dissabte als nuclis urbans i cada tres dies com a màxim a les urbanitzacions. El diumenge es donarà servei pel mercat setmanal de Santa Agnès. També hi haurà 80 contenidors extraordinaris que es col·locaran quan hi hagi celebracions festives populars. Per la seva banda, l’orgànica, es recollirà un mínim de tres cops a la setmana als nuclis urbans i mínim un cop a la setmana a les urbanitzacions. Per últim, la recollida de voluminosos serà un mínim de dos cops al mes.

Per últim, pel que fa a la neteja dels contenidors, durant l’estiu es netejaran quinzenalment i durant la resta de l’any un cop al mes, sempre al seu interior. Pel que fa a l’exterior, es netejaran dos cops l’any com a mínim.

contenidors
contenidors