Els veïns i veïnes que s’hagin vist afectats econòmicament per la COVID-19 podran sol·licitar un crèdit sense interessos i avalat pel Govern central

">

Ja es poden sol·licitar les noves ajudes al lloguer de l'habitatge habitual

Última revisió 07-05-2020 11:24
07/05/2020

Els veïns i veïnes que s’hagin vist afectats econòmicament per la COVID-19 podran sol·licitar un crèdit sense interessos i avalat pel Govern central

Les persones que estiguin en un habitatge de lloguer i que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l'expansió de la COVID-19, poden accedir a les ajudes que ofereix l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). Es tracta de préstecs que seran concedits per les entitats de crèdit, que comptaran amb total cobertura mitjançant un aval del Govern espanyol i no reportaran cap tipus de despeses i interessos per al sol·licitant.

Requisits que cal complir per beneficiar-se d'aquesta línia de finançament:

Els préstecs podran atorgar-se als arrendataris d'habitatge habitual, residents a Espanya, amb contracte d'arrendament en vigor i:

  • Que l'arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d'ingressos: atur, ERTO, etc.
  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut, no arribin al límit de cinc vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples Mensual (IPREM), és a dir 2.689,20 €.
  • Que la renda arrendatària més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual a el 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

On es pot sol·licitar el préstec?

En qualsevol de les entitats de crèdit adherides a la Línia d'Avals Arrendament COVID-19 de l'ICO. Trobareu més informació aquí

Quin és el termini de sol·licitud i el període de vigència de l’ajuda?

Els préstecs hauran de ser sol·licitats per l'arrendatari a l'entitat de crèdit abans de el 30 de setembre de 2020 i s’hauran de formalitzar abans de el 31 d'octubre de 2020.

Quin és l'import màxim del préstec avalat?

Fins al 100% de l'import de sis mensualitats, en virtut del contracte d'arrendament d'habitatge vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d'un màxim de 900 euros per mensualitat. Les sis mensualitats podran ser des de l'1 d'abril de 2020 i no podran ser posteriors a sis mesos a comptar des de la signatura del préstec entre l'entitat i l'arrendatari ni posteriors a la fi de la vigència del  contracte d'arrendament o les seves pròrrogues.

Pot l'entitat financera cobrar despeses o comissions?

No, l'entitat de crèdit no podrà aplicar a el client comissions per cap concepte ni exigir el client la contractació de cap producte o servei per a la concessió del finançament.

Podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta convocatòria d’ajudes.