Obres subjectes al règim de comunicació, amb documentació tècnica complexa i justificativa de normativa i reglamentació (anteriorment obres menors)

Cal sol·licitar-ho mitjançant una INSTÀNCIA GENÈRICA a la que s’haurà d’adjuntar emplenat el document que hi ha a l’apartat de “documents adjunts” i, obligatòriament, el JUSTIFICANT BANCARI del pagament de l’autoliquidació.

El número de compte on s’ha de fer l’ingrés és: ES17 2100 0316 1102 0008 4456.

CONDICIONS GENERALS

  • Les obres es poden iniciar a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta en el Registre General o a partir de la data indicada per l’interessat, una vegada verificada la documentació aportada i dipositades les garanties.
  • Disposa de 6 mesos per a realitzar les obres a comptar a partir de la data d’inici.
  • En el supòsit que la comunicació no reuneixi algun dels requisits o manqui de la documentació preceptiva, es requerirà al sol·licitant per a que ho esmeni, atorgant-li un termini de 10 dies hàbils, entenent-se com a no comunicat fins que no aporti la documentació requerida.
  • Si preveu no finalitzar les obres, pot demanar una pròrroga abans que finalitzi el termini atorgat de 6 mesos, de conformitat amb allò que estableix l’article 73.1 del Decret 64/2014, del RPLU.
  • El no compliment d’un o més camps assignats a l’obra en qüestió, en funció de la tipologia de la mateixa, comportarà que la comunicació s’entengui com a no efectuada.
  • De conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la comunicació prèvia permetrà l'exercici o el reconeixement d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions Públiques.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l´exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què pertoqués.

Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declari tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb aquest objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això conforme als termes establerts en les normes sectorials d'aplicació.Preu

Cal adjuntar el justificant de l'autoliquidació a la instància
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-07-2020 13:39