Atorgament prestacions económiques d'urgència COVID-19

Ajuts destinats a cobrir les despeses d’alimentació, higiene, farmàcia, habitatge i subministraments. Hi ha dues línies:

  • Ajuts per atendre situacions crítiques i que s’han de resoldre de manera quasi immediata, que seran aportacions directes amb valoració econòmica, familiar i social.
  • Ajuts per atendre situacions greus però menys urgents, per cobrir les necessitats bàsiques, i es realitzarà mitjançant concurrència.

 

EMPLENEU LA INSTÀNCIA CLICANT EN AQUEST ENLLAÇ

 

Caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Model instància sol·licitar prestacions econòmiques (la teniu a documents adjunts)
  • Copia del DNI o NIE del sol·licitant (i de tots els majors de 16 anys de la unitat de convivència)
  • Volant de convivència
  • Document on consti de forma clara l’IBAN  (20 dígits), i el nom del beneficiari.
  • Declaració jurada 
  • El rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge, així com els rebuts de subministres pels quals el peticionari demana la prestació.
  • Extractes de tots els comptes bancaris de la unitat familiar dels darrers 3 mesos.
  • Si escau, certificats acreditatius del grau de dependència, monoparentalitat, família nombrosa i/o certificat de discapacitat (on consti el % de discapacitat)ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-12-2020 11:33