Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Ple municipal
Ple municipal
 

Aquest dijous 20 de juliol a les 20 hores, se celebra una sessió del Ple de l'Ajuntament de la Roca del Vallès. Consulta aquí l'ordre del dia.

 
Us comuniquem que l’alcalde, per decret d’alcaldia d’avui mateix, ha resolt convocar sessió Ordinari ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a la sala de plens del consistori, 20 de juliol de 2017, a les 20 hores, a la qual quedeu convocat
ORDRE DEL DIA
 
A)           Assumptes de tràmit
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 25 de maig de 2017.
 
B)           Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
 
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
 
B.1. Aprovació de les festes locals per a l’any 2018.
 
B.2. Aprovació de la modificació de la composició d’estudi per a la redacció del Reglament Orgànic Municipal i de les seves etapes d’aprovació.
 
B.3. Aprovació del procediment per a la contractació temporal i el nomenament interí de personal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per motius de necessitats urgents i inajornables, i declaració de la policia local i de la secretaria – serveis jurídics com a serveis essencials.
 
B.4. Revisió d’ofici de la compatibilitat d’un tècnic municipal
 
B.5. Pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la modalitat de concessió, del servei públic, d’escola Bressol les Orenetes.
 
B.6. Pròrroga del contracte per a la gestió indirecta sota la modalitat de concessió del servei públic d’escola Bressol municipal de la Torreta.
 
Àrea de Serveis Econòmics
 
B.7. Aprovació de la renovació de preus del contracte de manteniment de l’enllumenat públic de l’any 2017.
 
B.8. Rectificació acord del 30-03-2017 de la modificació de les tarifes del subministrament d’aigua.
 
B.9. Modificació de crèdits 2017/06 en la modalitat de suplements de crèdit, per amortitzar un deute financer, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 
Àrea de Territori i Sostenibilitat
 
B.10. Aprovació de l’aplicació de la bonificació de l’ICIO per les obres de l’expedient 2016/3524, promogudes per la Fundació Privada Vallès Oriental com a obres declarades d’especial interès o utilitat municipal.
 
Àrea de Servei i Atenció a les Persones
 
B.11. Aprovació del Pla municipal d’acció sobre drogues 2017-2020
 
Mocions
 
B.12. Moció presentada pel grup municipal del PP, de rebuig al referèndum il•legal del proper 1 d’octubre de 2017.
 
B.13. Moció presentada pel grup municipal de CiU, de derogació de l’Ordenança d’obres menors.
 
B.14. Moció presentada pel grup municipal de CiU, d’inici expropiacions Passatge Espanya.
 
 
C)           Control gestió municipal
 
C.1. Dació de compte de l’informe de Tresoreria-Intervenció del PMP i morositat del 2n trimestre 2017.
 
C.2. Resolucions d’Alcaldia
 
C.3. Informacions d’Alcaldia
 
C.4. Precs i preguntes