Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

L’Agència de Salut Pública i SOREA informen que l’actual sistema de canonades de fibrociment no representa cap risc de salut per als consumidors

Els estudis emesos per ambdues institucions a petició de l’Ajuntament avalen que la xarxa municipal d’abastament d’aigua compleix amb els requisits de seguretat i salubritat que estableix la normativa estatal i europea vigent.

L’Agència de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i SOREA –empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable- han posat en coneixement de l’Ajuntament de la Roca del Vallès que les canonades amb amiant de la xarxa pública d’abastament d’aigua de consum humà desplegades en diferents punts del municipi i dels tres nuclis no representen cap risc de salut ni de seguretat per a la població. Així ho avalen els dos informes elaborats recentment per ambdós organismes a petició del consistori en resposta a les queixes i suggeriments manifestats per diversos veïns i veïnes de la Torreta.

En aquest sentit, l’Agència de Salut Pública recorda en el seu informe que d’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) no hi ha dades que corroborin que la ingestió d’amiant a través de l’aigua pugui ser perillosa per a la salut; i és per això que no s’ha establert cap valor de referència per a aquesta substància en l’aigua de consum humà.

Al mateix temps, l’actual sistema de canonades de fibrociment desplegat a la vila compleix amb el Reial decret 1406/1989 (modificat l’any 2001); que si bé prohibeix des del 14 de juny de l’any 2002 la “comercialització i l’ús a l’Estat espanyol de les fibres d’amiant i dels productes que contenen aquestes fibres afegides intencionadament”, també permet l’ús d’articles que continguin aquestes fibres instal·lats o en servei abans de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, fins a l’eliminació dels materials o el final de la seva vida útil. Mentrestant, la xarxa pública d’abastament d’aigua al municipi també queda avalada pel Reglament europeu REACH de 2016, que permet l’ús dels articles que continguin fibres d’amiant instal·lats o en servei abans de l’1 de gener de 2005.

D’altra banda, tal com especifica l’OMS, el problema principal relacionat amb les canonades d’amiant és per a les persones que treballen a l’exterior de les canonades a causa del risc d’inhalació de pols d’asbest; en cap cas, però, per als consumidors. Per tot plegat, els treballs que es duen a terme al municipi que suposen la manipulació d’amiant es duen a terme a través d’empreses especialitzades inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Finalment, l’informe emès per SOREA també referma les directrius de l’Organització Mundial de la Salut sobre aquesta qüestió i detalla que l’actual normativa de qualitat d’aigua “no exigeix el control de fibres d’amiant ni estableix cap valor límit per a la presència d’aquestes fibres”. A més, avança que la nova Directiva de Control de l’Aigua de la Unió Europea tampoc incorporarà en el seu text el control d’aquest paràmetre.