Sol·licitud subvencions 2020 modalitat concurrència competitiva

La documentació de sol·licitud de subvencions es podrà presentar fins el 16 de juliol de 2020, inclòs.

Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa.

La Junta de Govern Local, de data 17 de febrer de 2020, va aprovar les Bases especifiques reguladores per a la concessió de subvencions econòmiques que atorga l’Ajuntament de la Roca del Vallès  Aquestes Bases van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 28 de febrer de 2020.

Mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2020/817 de data 26 de juny de 2020, s’ha aprovat la convocatòria, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar projectes i activitats d’interès públic i/o social que tinguin per finalitat per a l’exercici 2020.

Els àmbits d’ajut són:

 • Acció Social;
 • Cultura;
 • Carrosses cavalcada reis i carnestoltes;
 • Esport;
 • Joventut;
 • Solidaritat; i
 • AMPA’s

Podeu trobar els formularis de sol·licitud en format word a la part inferior de la plana (documents adjunts).

Les entitats i associacions sol·licitants han de presentar, mitjançant instància, els documents, degudament complimentats i signats, següents:

 1. Sol·licitud subvenció (annex I);
 2. Fitxa dades entitat (annex II);
 3. Fitxa projecte (annex III);
 4. Fitxa registre entitats (annex IV;
 5. Fitxa declaracions (annex V);
 6. Fitxa pressupost projecte (annex VII); i
 7. Còpia DNI president/a entitat/associació.

En el cas que la sol·licitud no la realitzi una entitat legalment constituïda sinó una agrupació de persones, haurà de presentar:

 1. Fitxa declaració persones (annex VI); i
 2. Còpia del DNI de la/les persona/es responsable/es del projecte.

Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte, assenyalant un únic àmbit (cultura, esports...) al qual es vol concórrer.

Indicadors per a l’avaluació dels projectes.

Tots els projectes estaran valorats amb un màxim de 100 punts amb la següent distribució:

1.- Qualitat: (Fins a un màxim de 25 punts)

 • Concreció, qualitat i claredat del projecte.
 • Projecte fonamentat, amb estructura interna coherent i sòlida.

2.- Fonaments: (Fins a un màxim de 25 punts)

 • Ajustament a la realitat social, demogràfica i cultural i a les necessitats del col·lectiu al qual s’adreça.
 • Valors que promou el projecte per al municipi (solidaritat, igualtat home-dona, cohesió social, coresponsabilitat educativa, justícia social, convivència...).
 • Promoció de la xarxa associativa amb l’objectiu de fomentar la cooperació entre les entitats i l’enfortiment del teixit associatiu.

3.- Impacte: (Fins a un màxim de 25 punts)

 • Sensibilització de la població.
 • Augment de la capacitació de les persones i/o els col·lectius implicats.
 • Rellevància del projecte.

4.- Entitat: (Fins a un màxim de 13 punts)

 • Foment de l’associacionisme, el voluntariat i la participació ciutadana.
 • Experiència, trajectòria, base social i participació a l’entramat territorial.

5.- Solidesa i finançament: (Fins a un màxim de 12 punts)

 • Permanència del projecte, continuïtat en el temps.
 • Valoració d’edicions anteriors (en el cas de continuïtat)
 • Pla de finançament (aportació pròpia, percentatge demanat).
 • Existència d’un pressupost detallat, la seva qualitat i la seva coherència.
 • Existència d’un cofinançament d’altres administracions, empreses i/o associats.

 

Només podran rebre subvenció els projectes valorats en igual o més de 25 punts.ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2020 12:20