Exposició pública

Documents

Anunci relatiu a la informació pública del projecte executiu d'obres ordinàries de reforma i millora de la 2a fase de l'eix cívic de la Torreta

             Aquí pots consultar el projecte tècnic

 • El termini d'exposició pública finalitza el 16 de setembre de 2020

Aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària - canvi calderes piscina municipal

            Aquí pots consultar el projecte tècnic

 • El termini d'exposició pública finalitza el 8 de setembre de 2020

Anunci relatiu al cobrament rebuts IAE 2020

 • El termini d'exposició pública finalitza l'1 de setembre de 2020

Acord de derogació de l'Ordenança Municipal reguladora dels clubs de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat a la Roca del Vallès.

 • El termini d'exposició pública finalitza el 31 d'agost de 2020

Aprovació ampliació termini presentació obres Premi Romà Planas 2020

 • El termini d'exposició pública finalitza el 14 d'agost de 2020???

Aprovació inicial modificació pressupostària 2020/05

 • El termini d'exposició pública finalitza el 25 d'agost de 2020

Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 02/2020

 • El termini d'exposició pública finalitza el 10 d'agost de 2020

Aprovació de la 2ª convocatòria per a l’atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social, sota concurrència dins la línia de suport municipal per atendre persones en situació d’especial de vulnerabilitat econòmica i social derivada del COVID-19, d’acord amb les bases reguladores específiques aprovades pel ple extraordinari del 25 d’abril de 2020

 • El termini d'exposició pública finalitza el 30 de juliol de 2020

Convocatòria subvencions amb l'objecte de fomentar projectes i activitats d'interès públic i/o social 2020

 • El termini d'exposició pública finalitza el 27 de juliol de 2020

Aprovació de l’encomanda de gestió a favor de la Diputació i del conveni tipus actualitzat per la Diputació de Barcelona sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH)

 • El termini d'exposició pública finalitza el 3 de juliol de 2020

Aprovació de l'aixecament de la suspensió dels terminis dels expedients de contractació

 • El termini d'exposició pública finalitza el 25 de juny de 2020

Modificació pressupostària 02/2020

 • El termini d'exposició pública finalitza el 19 de juny de 2020

Mesures adoptades en relació als treballadors de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del COVID-19

 • El termini d'exposició pública finalitza el 15 de juny de 2020

Anunci d'exposició pública de l'acord de l'aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa amb la Diputació de Girona, en relació al subministrament de documentació per a l'exercici de control intern a les entitats locals

 • El termini d'exposició pública finalitza l'11 de juny de 2020

Exposició pública de la matrícula de quotes municipals de l'IAE

 • El termini d'exposició pública finalitza el 8 de juny de 2020

Bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de prestacions econòmiques d'urgència social derivades de la COVID-19

 • El termini d'exposició pública finalitza el 29 de maig de 2020

Matrícula de quotes municipals de l’Impost sobre activitats econòmiques, comprensiva dels subjectes passius, per quota municipal no exempts, corresponent a l’any 2020.

 • El termini d'exposició pública finalitza el 20 de maig de 2020 

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-08-2020 09:39