Plans ocupació municipals de l'Ajuntament de la Roca del Vallès 2020

Presentació de sol·licituds fins el 15 de juliol 2020, inclòs

La identificació de les places a convocar són les següents:

  • Auxiliar administratiu/va.
  • Auxiliar d’equipament municipal.
  • Operari/ària de brigada.
  • Operari/ària de jardineria.
  • Agent cívic.
  • Tècnic auxiliar de Medi Ambient.
  • Celador/a d’obres

 

Les persones interessades hauran de presentar  INSTÀNCIA

Aquesta instància haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

  • Una declaració responsable  on l'aspirant manifesta que les dades que consten en el currículum adjunt i a la pròpia sol·licitud són verídiques, d’acord amb el model que consta a les bases com a Annex I.
  • Un Currículum Vitae actualitzat, amb descripció detallada de l’experiència professional i la formació que es vulgui al·legar com a mèrits.  
  • El document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat.

 

Amb la presentació de la instància NO s'hauran de presentar els documents acreditatius dels requisits i mèrits, que podran ser requerits a posteriori per l’òrgan de selecció.ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2020 12:07