Ajuts teixit empresarial de la Roca del Vallès

El termini de presentació de sol·licituds és del 14 d'agost al 2 de setembre de 2020 

Ajuts mitjançant un procediment de pública concurrència, destinats als establiments comercials i empresarials ubicats al terme municipal de la Roca del Vallès, que han hagut de cessar la seva activitat com a conseqüència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi.

EMPLENEU LA INSTÀNCIA CLICANT EN AQUEST ENLLAÇ

Amb la instància caldrà adjuntar la sol·licitud d'ajuts (la teniu a documents adjunts)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud.

b) Dades generals de la persona física o jurídica.

c) Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.

d) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les administracions públiques.

e) Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

f) Escriptura de constitució de la societat, si es tracta d’una persona jurídica, o DNI, si es tracta d’una persona física.

g) Certificat de titularitat de l’entitat financera, on haurà de sortir a més del compte bancari -en format IBAN-, el titular del mateix.

h) Factures de reformes del centre de treball on s’exerceix l’activitat dels mesos de març de 2020 i posteriors, si s’escau.

i) Rebuts dels préstecs dels mesos de març de 2020 i posteriors, i justificació del destí dels mateixos, si s’escau.

j) Relació nominal de treballadors de la Seguretat Social (model TC2), del darrer mes presentat.

k) Rebut de liquidació de cotització de la Seguretat Social (model TC1), del darrer mes presentat.

l) En aquells casos, en que la persona sol·licitant no s’hagi vist afectada pel tancament obligatori del seu establiment, d’acord amb allò disposat al RD 465/2020, de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, però hagi patit una reducció de la facturació, haurà d’acreditar- ho mitjançant l’aportació de la documentació comptable referida al mesos d’abril de 2019 i de 2020. En funció de l’activitat i de la forma jurídica del titular de l’activitat, podrà ser alguna de les següents o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret:

  • Llibre de registre de factures emeses i rebudes
  • Llibre diari d’ingressos i despeses
  • Llibre registre de vendes i ingressos i llibre de compres i despeses

 

La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els altres tràmits associats al procediment de concessió pot ser una còpia simple (document escanejat), sempre que, en aquest darrer cas, es manifesti a través d'una declaració responsable que els documents adjuntats són còpies idèntiques als documents originals.

 

S’estableixen els següents conceptes d’ajuts:

  • Despesa corresponent al 100% del cost de la taxa d’escombraries corresponent al segon trimestre de  l’exercici 2020.

S’inclouen als beneficiaris que estiguin dins els següents epígrafs 1201, 1211, 1212, 1213, 1205, 1206, 1207, 1208 (que corresponen allotjaments turístics, locals comercials no essencials que se’ls ha obligat a tancar, restaurants i bars) sempre que compleixin els requisits generals de la convocatòria.

 

  • Ajuts pel teixit comercial pel manteniment de l’activitat comercial.

Els ajuts  s’atorgaran  a  les  persones  sol·licitants  que  obtinguin  millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en aquestes bases, fins a l’esgotament del crèdit pressupostari assignat.ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-08-2020 15:56